Metadonrelaterade dödsfall

I de nationella Reitox-rapporterna för 2004 rapporterade flera länder att metadon förekommit i en stor del av de narkotikarelaterade dödsfallen. Informationen har lämnats i enlighet med nationell terminologi och i vissa fall är det svårt att bedöma exakt vilken betydelse metadonet hade för dödsfallet. Vissa fall är rena metadonförgiftningar, men i andra fall noteras det endast att drogen förekommer. Danmark rapporterade att metadon förekom vid 49 % av de dödsfall som orsakats av förgiftning (97 av 198 fall, varav metadon var den enda substansen i 64 fall). Tyskland rapporterade att 23 % av fallen tillskrivs ”substitutionsämnen” och av dessa orsakades 3 % endast av sådana ämnen (55 fall). 20 % orsakades av substitutionsämnen i kombination med alkohol och narkotika (354 fall), medan dessa siffror var 30 % totalt (7 % endast substitutionsämnen och 23 % i kombination med annat) år 2002. Storbritannien redovisade 418 fall där metadon ”omnämns”, men detta innebär inte att metadon orsakade dödsfallet. Andra länder rapporterade en lägre frekvens av metadon i narkotikarelaterade dödsfall: Frankrike (åtta fall orsakade av enbart metadon eller i kombination med annat), Österrike (hittades i 10 % av dödsfallen), Portugal (hittades i 3 % av fallen) och Slovenien (fyra dödsfall orsakade av metadon). I de nationella Reitox-rapporterna för 2003 redovisade även Irland och Norge ett stort antal fall där metadon förekommit.

Liksom alla andra opiater kan metadon vara giftigt, men forskningen visar att substitutionsbehandling minskar risken att dö av en överdos. Det finns flera studier som tyder på att de dödsfall där metadon är inblandat oftare hänger samman med olaglig än läkarförskriven användning av ämnet, och i andra studier har det konstaterats att risken är större i de tidiga skedena av underhållsbehandling med metadon. Dessa rön tyder på att man måste se till att substitutionsprogrammen håller hög kvalitet.