Narkotikarelaterade dödsfall

Heroinrelaterade dödsfall

I det här avsnittet avser termen ”narkotikarelaterade dödsfall” dödsfall som orsakas av konsumtion av en eller flera droger och som vanligen inträffar kort tid efter det att narkotikan konsumerats. Dessa dödsfall kallas ”överdoser”, ”förgiftningar” eller ”droginducerade dödsfall”(146).

Opiater förekommer i de flesta ”narkotikarelaterade dödsfall”147orsakade av olagliga ämnen som anmäls i EU, även om man ofta påträffar även andra ämnen vid den toxikologiska undersökningen, framför allt alkohol, bensodiazepiner och, i vissa länder, kokain($fn).

Mellan 1990 och 2002 redovisade EU-länderna 7 000–9 000 dödsfall orsakade av överdoser varje år(148), vilket innebar fler än 100 000 dödsfall under denna period. Dessa siffror kan betraktas som en minimiuppskattning eftersom underrapportering sannolikt sker i många länder.

Överdoser med opiater är en av de vanligaste dödsorsakerna bland ungdomar i Europa, framför allt bland män i storstadsområden (ECNN, 2004c) För närvarande är överdoser även den vanligaste dödsorsaken bland opiatmissbrukare i EU som helhet. Under år 2001 redovisade exempelvis EU 15-medlemsstaterna 8 347 narkotikarelaterade dödsfall, jämfört med 1 633 dödsfall orsakade av aids bland injektionsmissbrukare (EuroHIV, 2004)(149). Man bör dock inte bortse från kostnaderna och de eventuellt mer långvariga problemen med hiv-smitta.

Majoriteten av de narkotikamissbrukare som tar överdoser är män och utgör 60–100 % av fallen och i de flesta länder är andelen mellan 75 och 90 %. De flesta som dör av överdoser är i åldern 20–40 och medelåldern ligger mellan 30 och 40 (intervallet 22–45 år). Medelåldern är lägst i flera av de nya medlemsstaterna (Estland, Lettland, Litauen) och Rumänien. I flera av dessa länder är andelen överdoser bland personer som är yngre än 25 är relativt hög, vilket kan tyda på att heroinmissbrukarna är yngre i dessa länder(150).


(146) Detta är den definition som ECNN:s grupp av nationella experter enats om: se metodanmärkningarna ”Drug-related death EMCDDA definition” i statistikbulletinen för 2005 och DRD Standard protocol, version 3.0. De flesta länder tillämpar definitioner som för närvarande är desamma som ECNN:s eller relativt lika dessa, men vissa länder inkluderar fall som orsakas av psykoaktiva mediciner eller dödsfall som inte beror på överdoser, vanligen som en begränsad del (se ”Nationella definitioner av narkotikarelaterade dödsfall” (National definitions of drug-related deaths) i statistikbulletinen för 2005).

(147) Se tabell DRD-1 i statistikbulletinen för 2005.

(148) Se tabellerna DRD-2 och DRD-3 i statistikbulletinen för 2005.

(149) Siffran över aids-relaterade dödsfall gäller den västra delen av WHO Europa och inkluderar dödsfall i flera länder som inte är medlemmar i EU, exempelvis Schweiz, Island och Israel.

(150) Se figur DRD-2 i statistikbulletinen för 2005.