Kokainrelaterade dödsfall

Det har funnits en växande oro över kokainets hälsorisker, särskilt mot bakgrund av det ökande rekreationella bruk som har kunnat iakttas i vissa länder, inte minst på ställen (diskotek, klubbar) som frekventeras av ungdomar. Trots svårigheterna att beräkna antalet kokainrelaterade dödsfall kan detta mått vara en värdefull indikator på ökade risker och bidra till att klarlägga riskabla användningsmönster. Även om akuta dödsfall där kokain förekommer utan opiater verkar vara ovanliga i Europa är den nuvarande statistiken över kokainrelaterade dödsfall förmodligen ofullständig. Den tillgängliga informationen om kokainrelaterade dödsfall i Europa totalt sett är begränsad och rapporteras i olika forum. Kokainanvändning är vanlig bland opiatmissbrukare och kokain påträffas ofta i toxikologiska analyser i samband med opiatöverdoser, vid sidan om andra ämnen som alkohol och benzodiazepiner.

Flera länder rapporterade uppgifter om kokainrelaterade dödsfall 2003 (Nationella Reitox-rapporter): Tyskland (25 fall där enbart kokain förekom och 93 där kokain förekom i kombination med andra droger; år 2002 var motsvarande siffror 47 och 84), Frankrike (10 dödsfall som tillskrevs enbart kokain och ett dödsfall som tillskrevs ett läkemedel), Grekland (2 fall som tillskrevs kokain), Ungern (4 dödsfall till följd av kokainöverdoser), Nederländerna (17 dödsfall som tillskrevs kokain under 2003, med en stigande trend mellan 1994, 2 fall, och 2002, 37 fall), Österrike (kokain påträffades i 30 % av de drogrelaterade dödsfallen, men bara 3 fall tillskrevs enbart kokain och 1 fall kokain i förening med gas), Portugal (kokain påträffades i 37 % av de drogrelaterade dödsfallen) och Storbritannien (”omnämnandena” av kokain i dödsattester ökade från 85 år 2000, till 115 år 2001 och 171 år 2002, och ökade med åtta gånger under perioden 1993–2001). I sin nationella Reitox-rapport för 2003 rapporterade Spanien att kokain förekom i 54 % av alla drogrelaterade dödsfall 2001; i 39 fall (8 % av alla drogrelaterade dödsfall) inträffade döden utan att det fanns opiater med i bilden och i 21 av dessa fall var orsaken enbart kokain, medan 5 orsakades av kokain och alkohol.

Trots den tillgängliga informationens begränsningar verkar kokain ha spelat en avgörande roll i mellan 1 % och 15 % av de drogrelaterade dödsfallen i länder där det går att skilja mellan de droger som orsakade dödsfallen, och flera länder (Tyskland, Spanien, Frankrike och Ungern) rapporterade siffror kring 8–12 % av de drogrelaterade dödsfallen. Även om det är mycket svårt att extrapolera dessa resultat till hela Europa kan det betyda att det sker flera hundra kokainrelaterade dödsfall varje år i EU som helhet. Trots att siffrorna är betydligt lägre än för dödsfall orsakade av opiater är kokainrelaterade dödsfall ett allvarligt och möjligen växande problem. I de få länder där det går att urskilja en trend tenderar den att visa på en ökning.

Kokain kan dessutom vara en bidragande faktor i dödsfall till följd av kardiovaskulära problem (arytmi, myokardial infarkt och hjärnblödningar; se Ghuran och Nolan, 2000), särskilt hos personer med predisponerande tillstånd, och många av dessa dödsfall kanske inte rapporteras.