Behovet av individualprevention

Individualprevention är inriktad på individer som bedöms uppvisa riskfaktorer för narkotikaproblem, till exempel ADHD. Narkotikaprevention riktad till unga människor med ADHD rapporteras dock bara från Tyskland och Sverige. I Tyskland tyder aktuella uppskattningar av förekomsten av ADHD på att 2–6 % av befolkningen i åldern 6–18 år är drabbade, vilket gör det till en av de vanligaste kroniska kliniska åkommorna bland barn och ungdomar. I Sverige omfattar den preventiva strategin för dessa barn kognitiv och social träning och metoderna sprids genom utbildning av personer som arbetar med prevention. Eftersom nästan alla förskolebarn kommer i kontakt med primärvården och de flesta går i primärskola kunde de flesta barn i riskzonen upptäckas genom systematisk screening som följdes upp med individuella insatser.

I den italienska handlingsplanen läggs stor vikt vid psykopatologiska tillstånd och allvarliga beteendeproblem hos barn och ungdomar som, om de nonchaleras i ett tidigt skede, kan vara prediktiva faktorer för användning och missbruk av narkotika. Bland de problem som identifieras finns beteendeproblem; hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning; oro tillsammans med humörstörningar; bulimi och psykogen fetma; personlighetsstörningar; interpersonella kommunikationsproblem; posttraumatiska stresstörningar; och panikattacker. För att hantera dessa problem planeras både allmän och riktad prevention.