Kapitel 1
Den senaste utvecklingen inom politik och lagstiftning

Inledning

Eftersom narkotikafrågan hanteras på olika sätt på nationell och europeisk nivå är det oundvikligt att narkotikapolitikens utveckling i EU:s medlemsstater skiftar. Samtidigt finns det gemensamma faktorer som det kan vara meningsfullt att analysera.

Under rapporteringsperioden var den viktigaste gemensamma faktorn den utvärdering av narkotikastrategierna som görs i olika medlemsstater. I flera EU-länder görs utvärderingar av genomförandet av nationella narkotikastrategier. Även om det ännu inte går att slå fast hur utvärderingarna har påverkat narkotikapolitiken som helhet har resultaten varit lovande: vi har i dag större kunskaper om framgångar och misslyckanden, och i några fall har utvärderingar lett till att ökade resurser har anslagits för att uppnå ännu inte förverkligade mål. Utvärderingen av EU:s strategi och handlingsplan för perioden 2000–2004 är dessutom det första resultatet av den viktiga process där medlemsstaterna, EU:s institutioner och specialiserade organ arbetar tillsammans för att mäta framstegen på narkotikaområdet. En annan politisk utveckling under rapporteringsperioden är att vissa länder har sänkt straffen för narkotikaanvändning och skärpt straffen för olaglig narkotikahandel och narkotikarelaterade brott som utsätter minderåriga för fara.