Smrtni primeri zaradi uživanja kokaina

Vse bolj zaskrbljujoče je tveganje za zdravje ljudi zaradi uživanja kokaina, zlasti zato, ker je v nekaterih državah opazen trend povečevanja rekreativnega uživanja, zlasti v okoljih, ki jih obiskujejo skupine mladih (diskoteke, klubi). Kljub težavam pri ocenitvi števila smrtnih primerov zaradi uživanja kokaina je lahko ta ukrep dragocen kazalec povečanega tveganja ali pomoč za prepoznavanje tveganih vzorcev uživanja. Čeprav se zdi, da akutni smrtni primeri, v katerih je kokain prisoten brez opiatov, v Evropi niso pogosti, obstaja verjetnost, da trenutni statistični podatki niso primerni za beleženje smrtnih primerov zaradi uživanja kokaina. Informacije o smrtnih primerih zaradi kokaina, ki so na voljo na evropski ravni, so omejene in o njih se poroča na različne načine. Uživanje kokaina je pogosto med uživalci opiatov in ni nenavadno, da se kokain najde v toksikoloških analizah smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov opiatov, poleg drugih snovi, kot so alkohol in benzodiazepini.

Leta 2003 je podatke o smrtnih primerih zaradi uživanja kokaina sporočilo več držav (nacionalna poročila Reitox: Nemčija (25 primerov, ki vključujejo izključno kokain, in 93 primerov, ki vključujejo kokain v kombinaciji z drugimi drogami; ustrezni številki za leto 2002 sta bili 47 oziroma 84), Francija (10 smrtnih primerov izključno zaradi kokaina in en primer, povezan z zdravilom), Grčija (dva primera zaradi kokaina), Madžarska (štirje smrtni primeri zaradi prevelikega odmerka kokaina), Nizozemska (17 smrtnih primerov zaradi kokaina leta 2003 in naraščajoč trend med letom 1994, ko sta bila dva primera, in letom 2002, ko je bilo 37 primerov), Avstrija (kokain so odkrili v 30 % smrtnih primerov zaradi uživanja drog, izključno kokain pa samo v treh primerih in v enem primeru, povezanem s plinom), Portugalska (kokain je bil najden v 37 % smrtnih primerov zaradi uživanja drog) in Združeno kraljestvo (število "omemb" kokaina v mrliških listih se je s 85 leta 2000 povečalo na 115 leta 2001 ter 171 leta 2002, s kar osemkratnim povečanjem v obdobju med letoma 1993 in 2001). Španija je leta 2003 v svojem nacionalnem poročilu Reitox poročala, da je bil leta 2001 kokain prisoten v 54 % vseh smrtnih primerov zaradi uživanja drog; v 39 % primerih (8 % vseh smrtnih primerov zaradi uživanja drog) je smrt nastopila brez prisotnosti opiatov, od tega jo je v 21 primerih povzročil izključno kokain ter v 5 kokain in alkohol.

Kljub omejitvam glede razpoložljivih podatkov se zdi, da je imel kokain odločujočo vlogo med 1 % in 15 % smrtnih primerov zaradi uživanja drog v državah, v katerih so lahko razločevali med vrstami drog, ki so povzročile smrt, pri čemer je več držav (Nemčija, Španija, Francija in Madžarska) poročalo o okoli 8–12 % z drogo povezanih smrtnih primerov. Čeprav je zelo težko ekstrapolirati te rezultate za celotno Evropo, bi to lahko pomenilo več sto s kokainom povezanih smrtnih primerov na leto na ravni EU. Čeprav so številke veliko nižje od smrtnih primerov, ki jih povzročijo opiati, je smrt zaradi uživanja kokaina resen in verjetno naraščajoči problem; trendi v nekaterih državah, kjer jih lahko ocenimo, kažejo na povečanje.

Poleg tega lahko kokain pomembno prispeva k smrtim zaradi srčno-žilnih težav (aritmije, miokardni infarkt, cerebralne hemoragije; glej Ghuran in Nolan, 2000), zlasti pri uživalcih, ki so za to bolj dovzetni, mnogi izmed teh primerov pa lahko gredo mimo neopaženi.