Tlačové správy

KOKAÍN, AMFETAMÍNY, EXTÁZA A KANABIS: NAJNOVŠIE TRENDY

Kokaín sa stáva preferovanou stimulačnou drogou pre mnohých mladých Európanov

(24.11.2005 LISABON)

Kokaín sa stal významným prvkom na poli európskych drog, informuje Agentúra EÚ pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) dnes vo svojej Výročnej správe 2005 o stave drogovej problematiky v Európe vydanej v Bruseli. Indikátory obchodovania a spotreby kokaínu v súčasnosti jednoznačne signalizujú nárast významu a používania drogy, ako aj počtu evidovaných zdravotných problémov v dôsledku užívania kokaínu.

EMCDDA odhaduje, že približne 9 miliónov Európanov (3% dospelej populácie) má skúsenosti s kokaínom. Približne 3 až 3,5 miliónov (1% dospelej populácie) pravdepodobne skúsilo drogu v minulom roku, zatiaľ čo približne 1,5 miliónov (0,5% dospelej populácie) je klasifikovaných ako súčasní užívatelia, čo sú tí, ktorí užili drogu minulý mesiac. Užívanie narástlo najmä medzi mladými ľudˇmi (15–34 ročnými), najmä medzi mladými mužmi a obyvateľmi mestských oblastí.

Užívanie kokaínu sa značne líši v závislosti od jednotlivých krajín. Väčšina národných prieskumov odhaduje, približne 1% až 11,6% mladých Európanov už niekedy skúsilo drogu a 0,2% až 4,6% už vyskúšalo drogu za posledných 12 mesiacov.

Tlačové správy vo formáte PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Tlačové správy vo formáte dokumentu pre Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Ďalšie relevantné prepojenia

Figure 25: Recent (last year) use of cocaine among young adults (15–34 years old) in Europe and the USA

Figure 8: Trends in recent use (last year) of amphetamines among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 9: Trends in recent use (last year) of ecstasy among young adults (aged 15–34), measured by population surveys

Figure 4: Trends in recent use (last year) of cannabis among young adults (aged 15–34), measured by national surveys

INFEKČNÉ CHOROBY, PROBLÉMOVÉ UŽÍVANIE DROG A ÚMRTIA SÚVISIACE S DROGAMI

Heterosexuálny prenos je častejšou cestou k novým prípadom nákazy AIDS než injekčné užívanie drog

(24.11.2005 LISABON)

Heterosexuálne styky sú dnes častejšou cestou k novým prípadom nákazy AIDS než injekčné užívanie drog, varuje agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) vo svojej Výročnej správe 2005 o stave drogovej problematiky v Európe, vydanej v Bruseli. Zatiaľ čo do roku 2001 bolo možné väčšinu nových prípadov nákazy AIDS v EÚ prisúdiť injekčnému užívaniu drog, najnovšie údaje ukazujú, že dnes je najčastejšou príčinou heterosexuálny prenos (1).

Dôležitým faktorom, ktorý k tomu prispieva je podľa EMCDDA (2) lepší prístup pre HIV pozitívnych injekčných užívateľov drog (IDU) k vysoko účinnej protiretrovirálnej terapii (HAART)*. Viac ako 75% tých, ktorí potrebujú liečbu HAART, má k nej dnes prístup vo väčšine západoeurópskych krajín, i keď v pobaltských štátoch je dostupnosť stále zlá. Napríklad v Lotyšsku bol v posledných rokoch zaznamenaný značný nárast prípadov nákazy AIDS medzi IDU už infikovanými HIV, čo svedčí o potrebe zlepšenia prístupu k liečbe HAART (3).

Tlačové správy vo formáte PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Tlačové správy vo formáte dokumentu pre Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Ďalšie relevantné prepojenia

Figure INF-2: AIDS cases by transmission group and year of diagnosis (1987 to 2003) adjusted for reporting delays, EU

Figure INF-1: AIDS cases among IDUs by country (WHO European Region) and year of diagnosis (1982 to 2003) adjusted for reporting delays

Figure DRD-8: Long term trend in acute drug-related deaths in the EU, 1985 to 2003

VIAC AKO POL MILIÓNA EURÓPANOV SA LIEČI FORMOU SUBSTITUčNEJ LIEČBY

Najviac stúpol počet zariadení na liečbu opiátovej závislosti, ale ich dostupnosť nie je všade rovnaká

(24.11.2005 LISABON)

Celkový počet klientov v substitučnej liečbe už prekročil polmiliónovú hranicu, ako dnes uvádza agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) vo svojej Výročnej správe 2005 o stave drogovej problematiky v Európe vydanej v Bruseli.

V 28 krajinách (EÚ-25, Nórsku, Bulharsku a Rumunsku) sa podľa agentúry v dôsledku sedemnásobného zvýšenia za posledné desaťročie nachádza minimálne 530 000 klientov v substitučnej liečbe, a to buď v špecializovaných liečebných centrách alebo pod dozorom všeobecných lekárov. Odhaduje sa, že približne štvrtina až polovica ľudí v Európe, ktorí majú problém s opiátmi, dostáva tento druh liečby.

Tlačové správy vo formáte PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Tlačové správy vo formáte dokumentu pre Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Ďalšie relevantné prepojenia

Figure 4: Breakdown of medically assisted treatment (MAT) including high-dosage buprenorphine treatment in Europe (EU Member States, Bulgaria, Romania and Norway)

NOVÉ TRENDY V OBLASTI DROGOVEJ POLITIKY A PRÁVA

Rastúce obavy z následkov užívania drog na našu spoločnosť

(24.11.2005 LISABON)

V mnohých európskych krajinách narastajú obavy z rozširovania vplyvu užívania -drog na spoločnosť, v ktorej žijeme, uvádza dnes agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) vo svojej Výročnej správe 2005 o stave drogovej problematiky v Európe.

V osobitnom hodnotení znepokojenia verejnosti vo vzťahu k drogám agentúra EMCDDA poukazuje na potrebu zamerania stratégií kontroly drog nielen na znižovanie užívania nezákonných drog, ale aj na správanie súvisiace s drogami s negatívnym dopadom na spoločnosť ako na celok.

Podľa agentúry: „Správanie, situácie a činnosti spojené so znepokojením verejnosti vo vzťahu k drogám už dlho existujú vo väčšine členských štátov EÚ, kandidátskych krajinách a Nórsku a nie sú novým fenoménom.“ „Nová je však silnejúca tendencia medzi vedúcimi verejnými predstaviteľmi niektorých štátov, zoskupovať tieto postupy do jednotnej koncepcie a riešiť ich v rámci národnej protidrogovej stratégie.“

Tlačové správy vo formáte PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Tlačové správy vo formáte dokumentu pre Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

VÝROČNÁ SPRÁVA 2005: KRIMINALITA A VÄZNICE V STREDOBODE POZORNOSTI

Väčšina krajín Európskej únie hlási nárast trestnej činnosti súvisiacej s drogami

(24.11.2005 LISABON)

Podľa najnovších údajov bol od konca 90-tych rokov zaznamenaný nárast prípadov trestnej činnosti súvisiacej s drogami („porušovania protidrogových právnych predpisov“) vo väčšine z 25 členských štátov EÚ, uvádza agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) vo Výročnej správe 2005 o stave drogovej problematiky v Európe vydanej dnes v Bruseli (1).

Rastúci trend, pozorovaný v období medzi 1998–2003 v 20 krajinách, je obzvlášť výrazný v Estónsku a Poľsku, odkiaľ bolo hlásené desaťnásobné resp. trojnásobné zvýšenie počtu porušení protidrogovej legislatívy (2). V správach z iných krajín sa však uvádza pokles týchto porušení v roku 2003. Sem patria: Belgicko, Španielsko, Taliansko, Malta, Rakúsko a Slovinsko.

Tlačové správy vo formáte PDF

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Tlačové správy vo formáte dokumentu pre Word

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | BG| RO | NO

Ďalšie relevantné prepojenia

Table DLO-1 part (i). Number of reports for drug law offences, 1995 to 2003