Úmrtia súvisiace s kokaínom

Stále rastú obavy zo zdravotných rizík užívania kokaínu, najmä vzhľadom na stúpajúcu tendenciu rekreačného užívania, pozorovanú v niektorých krajinách, osobitne v prostredí navštevovanom mládežou (na diskotékach, v kluboch). Napriek ťažkostiam pri odhadovaní počtu úmrtí súvisiacich s kokaínom môže toto meranie pôsobiť ako cenný indikátor zvýšeného rizika alebo pomôcka na určenie rizikových vzorov užívania. Aj keď sa zdá, že v Európe nie sú časté akútne úmrtia, pri ktorých je prítomný kokaín bez opiátov, je pravdepodobné, že súčasné štatistiky neadekvátne zaznamenávajú úmrtia súvisiace s kokaínom. Dostupné informácie o úmrtiach súvisiacich s kokaínom sú na európskej úrovni obmedzené a majú rôzne formy. Užívanie kokaínu je časté medzi užívateľmi opiátov a kokaín sa popri iných látkach, ako alkohol a benzodiazepíny, bežne nachádza v toxikologických analýzach prípadov predávkovania opiátmi.

V roku 2003 poskytli informácie o kokaínovej smrti viaceré krajiny (národné správy Reitox): Nemecko (25 prípadov súvisiacich len s kokaínom a 93 súvisiacich s kokaínom v kombinácii s inými drogami; v roku 2002, to bolo 47 a 84 prípadov), Francúzsko (10 úmrtí súvisiacich len s kokaínom a jeden súvisiaci s liekmi), Grécko (2 prípady súvisiace s kokaínom), Maďarsko (4 úmrtia po predávkovaní kokaínom), Holandsko (17 úmrtí zapríčinených kokaínom v roku 2003, so zvyšujúcim sa trendom od roku 1994 s dvoma prípadmi do roku 2002 s 37 prípadmi), Rakúsko (kokaín zistili v 30 % úmrtí súvisiacich s drogami, ale samotný kokaín iba v troch prípadoch a v jednom prípade v spojení s plynom), Portugalsko (kokaín bol zistený v 37 % úmrtí súvisiacich s drogami) a Spojené kráľovstvo (počet „zmienok“ o kokaíne v úmrtných listoch stúpol z 85 v roku 2000 na 115 v roku 2001 a na 171 v roku 2002, pritom v období 1993 až 2002 vzrástol osemnásobne). Španielsko uviedlo vo svojej národnej správe Reitox v roku 2003, že v roku 2001 bol kokaín prítomný pri 54 % všetkých úmrtí súvisiacich s drogami; v 39 prípadoch (8 % všetkých úmrtí súvisiacich s drogami) nastala smrť bez účasti opiátov, z nich 21 zapríčinil len kokaín a päť kokaín s alkoholom.

Napriek obmedzeniam dostupných informácií sa zdá, že kokaín hral určujúcu rolu v 1 až 15 % úmrtí súvisiacich s drogami v krajinách, ktoré boli schopné rozlíšiť druhy drog zapríčiňujúcich smrť, pritom viaceré krajiny (Nemecko, Španielsko, Francúzsko a Maďarsko) uviedli okolo 8 – 12 % úmrtí, ktoré súviseli s drogami. Hoci veľmi ťažko možno tieto výsledky extrapolovať na celú Európu, na úrovni EÚ to znamená niekoľko sto úmrtí súvisiacich s kokaínom ročne. Aj keď sú údaje oveľa nižšie ako pri úmrtiach zapríčinených opiátmi, úmrtia súvisiace s kokaínom sú vážnym a možno zväčšujúcim sa problémom; v niekoľkých málo krajinách, v ktorých možno odhadnúť trendy, majú trendy stúpajúcu tendenciu.

Kokaín môže byť navyše faktorom napomáhajúcim smrť kvôli kardiovaskulárnym problémom (arytmiám, infarktu myokardu a krvácaniam do mozgu; pozri Ghuran a Nolan 2000) najmä užívateľov s predispozíciou a mnoho týchto úmrtí ostane pravdepodobne neoznámených.