Potreba indikovanej prevencie

Indikovaná prevencia sa zameriava na osoby, pri ktorých sa zistili rizikové faktory drogových problémov, napr. poruchy pozornosti/hyperaktivita (ADHD). O opatreniach drogovej prevencie, zameraných na mladých ľudí s ADHD však informovali iba z Nemecka a zo Švédska. Súčasné odhady výskytu ADHD v Nemecku naznačujú, že 2 až 6 % osôb vo veku od 6 do 18 rokov je takto postihnutých, a teda ide o jeden z najrozšírenejších chronických klinických obrazov medzi deťmi a mládežou. Súčasťou preventívnej stratégie pre tieto deti vo Švédsku je kognitívny a sociálny výcvik a metodiky sa šíria školením preventivistov. Keďže takmer všetky deti predškolského veku sa zúčastňujú na primárnej zdravotnej starostlivosti a väčšinou nastúpia do základnej školy, väčšinu rizikových detí možno identifikovať systematickým skríningom a nadväznými individualizovanými opatreniami.

Taliansky akčný plán sa intenzívne zameriava na psychopatologické stavy a vážne problémy v správaní detí a mladistvých predisponovaných na užívanie a zneužívanie drog, zanedbané v ranom štádiu. Medzi zistené problémy patria problémové správanie, hyperaktivita a nepozornosť, úzkosť sprevádzaná poruchami nálady, bulímia a psychogénna obezita, poruchy osobnosti, problémy medziľudskej komunikácie, poúrazový stres a záchvaty paniky. Oba preventívne prístupy, tak univerzálne, ako aj selektívne, sú určené ako reakcia.