Dane uszeregowane według kategorii

Wykresy  |  Okienka  |  Tabele

Wykresy


Wykres 1: Rozpowszechnienie zażywania pochodnych konopi indyjskich przynajmniej raz w życiu, w ostatnim roku i w ostatnim miesiącu wśród młodzieży szkolnej w wieku od 15 do 16 lat w 2003 roku

Wykres 2: Rozwój polityk szkolnych

Wykres 3: Zażywanie bieżące (w ciągu ostatniego miesiąca) pochodnych konopi indyjskich wśród młodych osób dorosłych (w wieku do 15 do 24 lat) na podstawie badań krajowych

Wykres 4: Trendy dotyczące zażywania niedawnego (w ciągu ostatniego roku) pochodnych konopi indyjskich wśród młodych osób dorosłych (w wieku od 15 do 34 lat) na podstawie badań krajowych (1)

Wykres 5: Rozpowszechnienie zażycia pochodnych konopi indyjskich przynajmniej raz w życiu wśród młodzieży szkolnej w wieku od 15 do 16 lat przedstawione w seriach badania ESPAD przeprowadzonych w roku 1995, 1999 i 2003

Wykres 6: Zażywanie niedawne (w ciągu ostatniego roku) amfetamin wśród młodych osób dorosłych w wybranych przedziałach wiekowych, tj. od 15 do 34 i od 15 do 24 lat na podstawie badań sondażowych populacji

Wykres 7: Zażycie w ciągu życia i zażywanie niedawne (w ciągu ostatniego roku) ekstazy wśród młodych osób dorosłych w wybranych przedziałach wiekowych, tj. od 15 do 34 i od 15 do 24 lat na podstawie badań sondażowych populacji

Wykres 8: Trendy dotyczące zażywania niedawnego (w ciągu ostatniego roku) amfetamin wśród młodych osób dorosłych (w wieku od 15 do 34 lat) na podstawie badań sondażowych populacji (1)

Wykres 9: Trendy dotyczące zażywania niedawnego (w ciągu ostatniego roku) ekstazy wśród młodych osób dorosłych (w wieku od 15 do 34 lat) na podstawie badań sondażowych populacji (1)

Wykres 10: Zażywanie niedawne (w ciągu ostatniego roku) kokainy wśród ogółu młodych osób dorosłych oraz wśród młodych mężczyzn na podstawie badań krajowych

Wykres 11: Trendy dotyczące zażywania niedawnego (w ciągu ostatniego roku) kokainy wśród młodych osób dorosłych (w wieku od 15 do 34 lat) na podstawie badań sondażowych populacji (1)

Wykres 12: Dane szacunkowe dotyczące problemowego zażywania narkotyków w latach 1999-2003 (wskaźnik na 1 000 osób w wieku od 15 do 64 lat)

Wykres 13: Krajowe i lokalne dane szacunkowe dotyczące rozpowszechnienia problemowego zażywania narkotyków w latach 1999-2003 ((rozpowszechnienie na 1000 osób populacji w wieku od 15 do 64 lat)

Wykres 14: Nowi pacjenci leczenia pozaszpitalnego zażywający opiaty dożylnie jako odsetek całkowitej liczby nowych pacjentów uzależnionych od opiatów w ujęciu według państw w 2003 roku

Wykres 15: Przypadki AIDS w ujęciu według grupy transmisji i roku zdiagnozowania (1987-2003) skorygowane o opóźnienia w raportowaniu, UE

Wykres 16: Krajowe i lokalne dane szacunkowe dotyczące rozpowszechnienia wirusowego zapalenia wątroby typu C wśród osób zażywających narkotyki dożylnie w latach 2002-2003

Wykres 17: Zgłoszone przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu C, odsetek przypadków odnotowanych jako dotyczących osób zażywających narkotyki dożylnie w latach 1992-2003

Wykres 18: Wprowadzenie programów wymiany igieł i strzykawek w 23 państwach UE, Norwegii i Bułgarii

Wykres 19: Trendy dotyczące średniego wieku ofiar nagłych zgonów związanych z narkotykami w niektórych z 15 starych Państw Członkowskich w latach 1990-2001/2003.

Wykres 20: Ogólny trend dotyczący nagłych zgonów związanych z narkotykami w 15 starych Państwach Członkowskich UE oraz trend dotyczący odsetka ofiar zgonów związanych z narkotykami w wieku poniżej 25 lat w okresie od 1990 do 2003 roku

Wykres 21: Ogólny trend dotyczący nagłych zgonów związanych z narkotykami w nowych Państwach Członkowskich i w państwach kandydujących oraz trend dotyczący odsetka ofiar w wieku poniżej 25 lat w okresie od 1996 do 2003 roku

Wykres 22: Nowo zdiagnozowane przypadki zakażenia wirusem HIV wśród osób zażywających narkotyki dożylnie w wybranych państwach UE, w Rosji i na Ukrainie, w ujęciu według roku sprawozdania

Wykres 23: Zażywanie w ostatnim czasie (miniony rok) pochodnych konopi indyjskich wśród młodych osób dorosłych (15–34 lat) w UE i USA

Wykres 24: Zażywanie w ostatnim czasie (miniony rok) ekstazy wśród młodych osób dorosłych (15–34 lat) w UE i USA

Wykres 25: Zażywanie w ostatnim czasie (miniony rok) kokainy wśród młodych osób dorosłych (15–34 lat) w UE i USA