Handel narkotykami

W 2004 roku przyjęto na szczeblu UE kilka instrumentów mających na celu przeciwdziałanie handlowi narkotykami. Decyzja ramowa Rady 2004/757/JHA z 25 października 2004 r. określiła minimalne przepisy dotyczące elementów składowych czynów przestępczych i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami (13). Jest ona także kluczowym instrumentem w podejściu do handlu narkotykami, poprzez określenie minimalnych kar za tego typu przestępstwa w Państwach Członkowskich.

Porozumienie co do decyzji Rady w sprawie wymiany informacji, szacowania ryzyka i kontroli nad nowymi substancjami psychoaktywnymi zostało osiągnięte przez Radę w grudniu 2004 roku. Decyzja ta przedstawia ramy efektywnej wymiany informacji o nowych substancjach psychotropowych, jak również mechanizm uzyskania nad nimi kontroli na szczeblu UE.

30 marca 2004 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie wytycznych do pobierania próbek przejętych narkotyków. Zaleca ono, by te Państwa Członkowskie, które jeszcze tego nie robią, wprowadziły system pobierania próbek zgodny z wytycznymi międzynarodowymi. Rada przyjęła również rozporządzenie w sprawie konopi indyjskich i sprawozdanie o stanie prac w odniesieniu do wykonywania planów dotyczących ograniczenia popytu i podaży narkotyków oraz podaży narkotyków syntetycznych.

11 lutego 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Rozporządzenie nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotyków (14). Tworzy ono wewnątrz Wspólnoty zharmonizowane środki kontroli i monitorowania pewnych substancji, często wykorzystywanych w produkcji nielegalnych środków odurzających i substancji psychotropowych, mając na uwadze zapobieganie zmianie zastosowania takich substancji. W szczególności przedstawia wytyczne dla Państw Członkowskich w sprawie przyjmowania koniecznych środków, by umożliwić właściwym organom wykonywanie swoich obowiązków kontroli i monitorowania oraz przedstawia informacje, jak rozpoznawać i zgłaszać podejrzane transakcje. 22 grudnia 2004 r. Rada przyjęła rozporządzenie 111/2005 określające zasady monitorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.

Realizując rozporządzenie Rady z listopada 2002 roku, Komisja Europejska przedstawiła w listopadzie 2004 roku, podczas posiedzenia Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Narkotyków Rady (HDG), badanie na temat generycznego i opartego na liście awaryjnej podejścia do kontrolowania narkotyków syntetycznych. W kwietniu 2004 roku Komisja przedstawiła także HDG sugestie co do dalszych możliwych ulepszeń metod wyznaczania tras sieci dystrybucyjnych narkotyków syntetycznych w UE.


(13Dz.U. L335 z 11.11.2004, str. 8; patrz także Sprawozdanie roczne EMCDDA 2004.

(14Dz.U. L47 z 18.02.2004, str. 1.