Kokainrelaterte dødsfall

Det er økende bekymring omkring helserisikoene ved kokainbruk, særlig fordi man i enkelte land observerer en trend med økende rekreasjonsbruk av kokain, særlig i miljøer (diskoteker, klubber) som tiltrekker seg yngre mennesker. Til tross for problemene med å tallfeste antallet kokainrelaterte dødsfall, kan dette målet være en nyttig indikator på økt risiko eller bidra til å identifisere risikofylte bruksmønstre. Selv om Europa synes å ha lav forekomst av akutte dødsfall der kokain er til stede uten opiater, er det sannsynlig at dagens statistikker ikke fanger opp kokainrelaterte dødsfall på en dekkende måte. Informasjonen som foreligger om kokaindødsfall på europeisk plan, er begrenset, og rapporteringen foregår på ulike måter. Kokainbruk forekommer hyppig blant opiatbrukere, og i tilfeller med opiatoverdoser avdekker de toksikologiske analysene ofte kokain, foruten andre stoffer som alkohol og benzodiazepiner.

Flere land la fram informasjon om kokaindødsfall i 2003 (nasjonale Reitox-rapporter): Tyskland (25 tilfeller med kokain alene og 93 med kokain i kombinasjon med andre rusmidler; tilsvarende tall for 2002 var 47 og 84), Frankrike (10 dødsfall som skyldtes kokain alene og ett i forbindelse med et legemiddel), Hellas (to tilfeller som skyldtes kokain), Ungarn (fire dødsfall på grunn av kokainoverdose), Nederland (17 dødsfall i 2003 på grunn av kokain, med en oppadgående trend fra to tilfeller i 1994 til 37 i 2002), Østerrike (kokain ble funnet i 30 % av alle narkotikarelaterte dødsfall, men alene i bare tre tilfeller og i forbindelse med gass i et tilfelle), Portugal (kokain funnet i 37 % av alle narkotikarelaterte dødsfall) og Storbritannia (antallet dødsattester hvor kokain nevnes, økte fra 85 i 2000 til 115 i 2001 og 171 i 2002, med en åttedobling i perioden 1993-2001). I sin nasjonale Reitox-rapport 2003 oppga Spania at kokain ble påvist i 54 % av alle narkotikarelaterte dødsfall i 2001. Av 39 dødsfall (8 % av alle narkotikarelaterte dødsfall) som inntraff uten spor av opiater, skyldtes 21 kokain alene og fem kokain og alkohol.

Til tross for informasjonens begrensninger synes kokain å ha spilt en avgjørende rolle i mellom 1 % og 15 % av alle narkotikarelaterte dødsfall i land som kan skille mellom de ulike narkotiske stoffene som har forårsaket døden, og flere land (Tyskland, Spania, Frankrike og Ungarn) oppga at ca. 8-12 % av alle dødsfall var narkotikarelatert. Selv om det er veldig vanskelig å ekstrapolere disse resultatene til hele Europa, kan dette bety at vi i EU har flere hundre kokainrelaterte dødsfall årlig. Selv om kokain forårsaker langt færre dødsfall enn opiater, er kokainrelaterte dødsfall et alvorlig og muligens økende problem. I de få landene hvor det kan beregnes trender, synes disse å vise en økning.

Kokain kan dessuten være en medvirkende faktor ved dødsfall som skyldes hjerte-karproblemer (arytmi, hjerteinfarkt og hjerneslag; se Ghuran og Nolan, 2000), særlig hos brukere som er predisponert, og mange av disse dødsfallene blir nok ikke rapportert.