Behovet for indisert forebygging

Indisert forebygging fokuserer på individer der det er fastslått at vedkommende har risikofaktorer som kan føre til rusmiddelproblemer, f.eks. oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet (ADHD). Det er bare Tyskland og Sverige som rapporterer om narkotikaforebyggende tiltak rettet mot ungdommer med ADHD. I Tyskland tyder de siste estimatene for utbredelsen av ADHD på at 2-6 % av alle i alderen 6-18 år har ADHD, noe som gjør ADHD til en av de vanligste kroniske kliniske tilstandene blant barn og ungdom. I Sverige omfatter den forebyggende strategien for disse barna kognitiv og sosial trening, og metodene sikres utbredelse gjennom opplæring av spesialister på forebyggende arbeid. Ettersom primærhelsetjenesten er i kontakt med nesten alle førskolebarn, og de aller fleste barn går på grunnskolen, bør man kunne identifisere flesteparten av de risikoutsatte barna gjennom systematisk screening og etterfølgende individualiserte intervensjoner.

Italias handlingsplan setter sterkt fokus på psykopatologiske forhold og alvorlige atferdsproblemer hos barn og ungdom som er prediktive for narkotikabruk og misbruk hvis de overses på et tidlig tidspunkt. Blant de problemene som er identifisert, er atferdsproblemer, hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt, angst etterfulgt av affektive lidelser, bulimi og psykogen overvekt, personlighetsforstyrrelser, problemer med interpersonell kommunikasjon, posttraumatisk stressyndrom og panikkanfall. Både generelle og selektive forebyggende tilnærmingsmåter forutsettes å kunne brukes.