Nieuwe ontwikkelingen op preventiegebied

De waarden en gedragspatronen van mensen worden beïnvloed door datgene wat in hun sociale omgeving als “normaal” wordt beschouwd en dat geldt met name voor jonge mensen. Als zij het experimentele gebruik van cannabis als normaal en sociaal aanvaardbaar beschouwen (waarbij zij dat gebruik associëren met lage risiconiveaus en een hoge mate van beschikbaarheid van cannabis), kan dit van cruciale invloed zijn op hun waarden en hun gedrag met betrekking tot cannabisgebruik (Botvin, 2000). De uitdaging op preventiegebied is dan ook om jonge mensen zodanige sociale en cognitieve strategieën aan te bieden dat zij die invloeden kunnen beheersen. Het is daarom niet realistisch om het effect van het preventiebeleid te meten aan de hand van gegevens over het drugsgebruik onder jonge mensen, met name niet aan de hand van schattingen van experimenteel gebruik aangezien dat eerder een uiting is van de heersende sociale normen dan van daadwerkelijk problematisch drugsgebruik.

Het effect van preventie dient in plaats daarvan gemeten te worden aan de hand van een aantal duidelijke criteria: goed gedefinieerde doelstellingen, doelgroepen en maatregelen als onderdeel van de nationale strategieën en gebaseerd op internationaal beschikbare kennis; kwalitatief hoogwaardige controlemaatregelen; de ontwikkeling van selectieve preventiemaatregelen en van preventieve activiteiten binnen de gezinssituatie; en regulerende maatregelen met betrekking tot legale drugs teneinde de sociale normen die bepaalde patronen van drugsconsumptie bagatelliseren of toestaan, te beïnvloeden.

Wat de evaluatie van preventiestrategieën betreft, vertonen de nieuwe nationale strategieën in Frankrijk en Italië duidelijke verbeteringen. Niet alleen is de rol van preventieve maatregelen nu duidelijker gedefinieerd dan in de vorige versie, maar er wordt ook meer aandacht besteed aan gestructureerde programma’s en er worden prioriteiten gesteld voor de te nemen acties. In vrijwel alle lidstaten bestaat een tendens naar een strategische benadering van preventie met toenemende aandacht voor kwetsbare groepen.