Prekyba narkotikais

2004 m. ES lygmeniu buvo patvirtintos tam tikros priemonės, kaip kovoti su neteisėta narkotikų prekyba. 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR nustatė būtiniausias nuostatas dėl nusikaltimų veikos sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (13), ir tai yra pagrindinė neteisėtos prekybos narkotikais problemos sprendimo priemonė, padedanti valstybėms narėms nustatyti minimalias bausmes už tokius nusikaltimus.

2004 m. gruodžio mėn. Taryba susitarė dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija, rizikos vertinimo ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės. Šis sprendimas yra teisinis pagrindas veiksmingai keistis informacija apie naujas psichotropines medžiagas ir jame taip pat numatomas ES lygmens kontrolės mechanizmas.

2004 m. kovo 30 d. Taryba priėmė rekomendaciją dėl gairių, kaip imti konfiskuotų narkotikų mėginius. Joje rekomenduojama, kad, jei to dar nėra padaryta, valstybės narės turėtų pradėti taikyti mėginių ėmimo sistemą pagal tarptautiniu mastu priimtas gaires. Taryba taip pat priėmė rezoliuciją dėl kanapių ir patvirtino narkotikų paklausos ir pasiūlos mažinimo planų įgyvendinimo bei sintetinių narkotikų pasiūlos mažinimo pažangos ataskaitą.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų prekursorių (14).Šiuo reglamentu sukuriamos suderintos priemonės tam tikrų medžiagų, dažnai vartojamų neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, kontrolei ir stebėjimui Bendrijos viduje, siekiant užkirsti kelią šių medžiagų patekimui į neteisėtą rinką. Visų pirma, reglamentu valstybėms narėms nubrėžiamos gairės, kokias priimti priemones, kad jų kompetentingos institucijos galėtų atlikti kontrolės ir stebėsenos užduotis, ir pateikiama informacija, kaip atpažinti ir pranešti apie įtartinus sandorius. 2004 m. gruodžio 22 d. Taryba priėmė Reglamentą Nr. 111/2005, nustatantį prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.

2004 m. lapkričio mėn., vadovaudamasi 2002 m. lapkričio mėn. Tarybos rezoliucija, Europos Komisija Tarybos Horizontaliajai kovos su narkotikais darbo grupei (HDG) pateikė sintetinių narkotikų kontrolės metodikos, paremtos nepatentinių ir ūmiems susirgimams reikalingų vaistų sąrašu, tyrimą. 2004 m. balandžio mėn. Europos Komisija šiai grupei pateikė siūlymus, kaip būtų galima toliau tobulinti sintetinių narkotikų platinimo tinklų Europos Sąjungoje žemėlapių sudarymą.


(13OL L335, 11.11.04, p. 8; žr. taip pat 2004 m. ENNSC metinę ataskaitą.

(14OL L 47, 2004/02/18, p. 1.