Andmed ravinõudluse kohta (92)

Opiaatide ja kanepi järel on kokaiin levinuim peamine narkootikum uimastiravi taotlejate seas ja moodustab 10% kogu ELi ravinõudlusest. Ometi kajastuvad selles koondarvus riigiti suured erinevused: enamikus riikides on kokaiiniga seotud ravinõudlus küllalt madal, aga Hispaanias ja Madalmaades moodustavad kõigist ravivajajatest kokaiinitarbijaid vastavalt 26% ja 38% (93). Enamikus riikides on peamiselt kokaiini tõttu ravi taotlevate klientide osakaal uute klientide hulgas kõrgem kui kõigi raviklientide hulgas kokku (94). Kokaiinist kui teisesest uimastist teatab 13% uutest klientidest, kes taotlevad ravi ambulatoorse ravi keskustes (95).

Paljud riigid teatavad kokaiinitarbimise kasvust ravi taotlevate klientide seas, 1996–2003 tõusis kokaiini tõttu ravile pöörduvate uute klientide osakaal 4,8 protsendilt 9,3 protsendini ning kokaiini kui esmase uimasti tõttu ravile pöörduvate uute klientide arv tõusis 2535-lt 6123-ni. 2003. aastal ületas Madalmaades kokaiini tõttu ravile pöörduvate uute klientide arv esmakordselt opiaatide tõttu ravi vajajate arvu. Londonist pärinevast raviandmete analüüsist selgub, et ajavahemikul 1995/1996–2000/2001 kokaiini tarbivate klientide arv rohkem kui kahekordistus (GLADA, 2004), kuigi madalalt võrdlusaluselt (735lt 1917ni).

Neid andmeid mõjutab ilmselt väike, kuid üha suurenev crack-kokaiini (kokaiini suitsetatav derivaat) probleem, mida on täheldatud nii Madalmaades kui ka Ühendkuningriigis, kus cracki tarbivate klientide arv on viimastel aastatel kasvanud. Olgugi et problemaatiliste tarbijate arvukus on madal, kipuvad nad koonduma üksikutesse suurematesse linnapiirkondadesse ja on seetõttu kõige silmatorkavamad linnade seireraportites.

Crack-kokaiini tarbijatel on üldiselt kokaiinipulbri tarbijatest erinev sotsiaalne taust. Crackitarbijad on suurema tõenäosusega sotsiaalselt tõrjutud ja on mõningaid tõendeid oletamaks, et etnilised vähemusgrupid on crack-kokaiini probleemist eriti haavatavad: kaks kolmandikku uimastiravi soovivatest Londoni mustanahalistest on peamiselt crack-kokaiini tarbijad (GLADA, 2004) ja 30% Madalmaade crackiklientidest on mitte-hollandi taustaga. Crack-kokaiiniga seotud muredele vaatamata peab meeles pidama, et kuigi cracki seostatakse erilise kahjuga nii tarbivatele indiviididele kui ka nende kogukondadele, jääb see probleem Euroopas väga lokaliseerituks. Tuleb märkida, et crack-kokaiini klientidest teatavad peamiselt kaks riiki (Madalmaad ja Ühendkuningriik).

Üldiselt ei ole enamus kokaiiniga seotud ravinõudlusest Euroopas seotud crack-kokaiiniga. Ligikaudu 70% uutest kokaiiniga seotud klientidest kasutab kokaiinhüdrokloriidi (kokaiinipulbrit) (enamik tõmbab uimastit ninna) ja ülejäänud 30% kasutab cracki. Ligikaudu 5% uutest kokaiiniga seotud klientidest teatab kokaiini süstimisest.

Uued ravile pöörduvad kliendid, kes tarbivad kokaiini esmase uimastina, on valdavalt mehed (meeste ja naiste suhtarv on 3,7:1). Soolises jaotuses esineb riigiti erinevusi (96). Itaalias stimulantide, peamiselt kokaiini tarbimise tõttu ravile pöörduvate klientide seas läbi viidud kvalitatiivne uuring näitab, et tarbijate hulgas on naisi peaaegu sama palju kui mehi, ent kokaiini või muude stimulantide tõttu ravile pöördujate seas on meeste ja naiste osakaal tugevasti meeste kasuks (Macchia et al., 2004).

Esmase uimastina kokaiini tarbivad uued kliendid on keskmiselt vanemad kui teised uimastitarbijad (keskmine iga on 30 aastat, suurem osa 20–34aastaste vanusegrupis); väiksem, kuid oluline osa klientidest teatatakse olevat vanuses 35–39 aastat (97).

Kokaiini tarbitakse sageli koos mõne teise täiendava uimastiga, tihti koos kanepi (40%) või alkoholiga (37%). Kohalikud uuringud uimastisüstijate kohta osutavad, et mõnedes piirkondades on heroiini ja kokaiini kombinatsioon süstimisseguna muutumas populaarsemaks (uimastisüstijad kasutavad selle kohta mõnikord nimetust „speedballing“). Kui see on nii, ei ilmne see enamiku riikide üldise ravinõudluse andmetest, kus vaid väike osa kliente teatab heroiini ja kokaiini kombineeritud tarbimisest. Siiski ei kehti see kõigi riikide kohta, näiteks Madalmaades osutab ravinõudluse andmete analüüs, et paljud kokaiinikliendid on mitme uimasti tarbijad ja et suurem osa neist on just kokaiini ja heroiini tarbijad (Mol et al., 2002).


(92) Klientide profiili ja tarbimisharjumuste andmete analüüs hõlmab kliente, kes taotlesid ravi nii üldise suunitlusega kui ka spetsialiseerunud ravikeskustes, ning samuti ambulatoorse ravi keskuseid.

(93) Vaata tabelit TDI -5 (ii osa) 2005. aasta statistikabülletäänis. Hispaania andmed käivad 2002. aasta kohta.

(94) Vaata tabelit TDI-4 (ii osa) 2005. aasta statistikabülletäänis.

(95) Vaata tabelit TDI-24 2005. aasta statistikabülletäänis.

(96) Vaata tabelit TDI-22 2005. aasta statistikabülletäänis ja Differences in patterns of drug use between women and men.

(97) Vaata tabelit TDI-10 (i osa) 2005. aasta statistikabülletäänis.