Kokaiiniga seotud surmad

Terviseriskid kokaiinitarbimisel põhjustavad üha rohkem muret, eriti seoses mõnedes riikides täheldatud kasvava meelelahutusliku tarbimisega eelkõige nendes paikades (diskod, klubid), mida külastavad noorterühmad. Hoolimata sellest, et kokaiiniga seotud surmade arvu hindamine on keeruline, võib see näitaja olla väärtuslik suurenenud riski indikaator või aidata tuvastada ohtlikke tarbimisharjumusi. Kuigi üksnes opiaatideta kokaiinist tingitud surmajuhtumid on Euroopas harvad, ei pruugit olemasolev statistika kajastada kokaiiniga seotud surmajuhtumeid adekvaatselt. Euroopa tasandil on kokaiiniga seotud surmade kohta käiv info piiratud ja seda esitatakse erinevas vormis. Kokaiini tarbimine on levinud opiaaditarbijate hulgas ja opiaatide üledoosi juhtumite toksikoloogilistes analüüsides leitakse tavaliselt ka kokaiini koos teiste ainetega nagu alkohol ja bensodiasepiinid.

2003. aastal teatas mitu riiki kokaiinisurmadest (Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa teabevõrgu riiklike teabekeskuste aruanded): Saksamaa (25 ainult kokaiiniga seotud juhtumit ja 93 juhtumit, kus kokaiin esines koos teiste uimastitega; 2002. aastal oli vastavad arvud 47 ja 84), Prantsusmaa (10 ainult kokaiinist tingitud surma ja üks koos ravimiga), Kreeka (kaks kokaiinist tingitud juhtumit), Ungari (neli surma kokaiini üledoosi tõttu), Madalmaad (17 surma kokaiini tõttu 2003. aastal, kasvava tendentsiga 1994. aasta kahest 2002. aasta 37 juhtumini), Austria (kokaiini leiti 30% uimastitega seotud surmade puhul, aga ainult kolmel juhul üksnes kokaiini ja ühel juhul kokaiini koos gaasiga), Portugal (kokaiini tuvastati 37% uimastitega seotud surmade puhul) ja Ühendkuningriik (kokaiini mainimine surmatunnistustel sagenes 85 juhtumilt 2000. aastal 115 juhtumile 2001. ja 171 juhtumile 2002. aastal, kaheksakordse kasvuga ajavahemikul 1993–2001). Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa teabevõrgu riigi teabekeskuse 2003. aasta aruandes teatas Hispaania, et 2001. aastal oli kokaiin esindatud 54%-l kõigist uimastitega seotud surmadest; 39 juhul (8% kõigist uimastitega seotud surmadest) ei olnud opiaadid surmaga seotud, neist 21 surmajuhtumit olid põhjustatud ainult kokaiinist ning viis kokaiini ja alkoholi koosmõjust.

Vaatamata olemasoleva info piiratusele, näib kokaiin olevat etendanud määravat rolli 1–15% uimastitega seotud surmade puhul nendes riikides, kus surma põhjustanud uimastite eristamine on olnud võimalik, seejuures mitu riiki (Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa ja Ungari) märgivad seda 8–12% uimastitega seotud surmade puhul. Kuigi nende tulemuste ekstrapoleerimine kogu Euroopale on väga keeruline, võib see ELi tasandil tähendada mitutsada kokaiinist tingitud surma aastas. Olgugi et need näitajad on väiksemad kui opiaatide põhjustatud surmade puhul, on kokaiiniga seotud surmad tõsine ja tõenäoliselt kasvav probleem; vähestes riikides, kus tendentse on võimalik hinnata, kalduvad need näitama kasvu.

Lisaks võib kokaiin olla soodustavaks teguriks kardiovaskulaarsetest probleemidest (arütmiad, südamelihase infarkt ja ajuverevalumid, vt Ghuran ja Nolan, 2000) tingitud surmade puhul, eriti vastuvõtlikkust suurendava soodumusega uimastitarbijate puhul, ning paljud neist surmadest võivad jääda registreerimata.