Suundumused kokaiinitarbimises


Joonis 11 Suundumused kokaiini hiljutises (viimase aasta jooksul) tarbimises noorte täisealiste (15–34aastased) hulgas rahvastiku-uuringute kohaselt (1)

Joonis 11

NB:

Andmed pärinevad iga riigi olemasolevatest siseriiklikest uuringutest. Iga uuringu puhul kasutatud arvude ja metodoloogia kohta vaata tabelit GPS-4 2005. aasta statistikabülletäänis.

Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskus loeb noorteks täisealisteks 15–34aastaseid isikuid (Taanis ja Ühendkuningriigis alates 16 aastast, Saksamaal, Eestis (1998) ja Ungaris alates 18 aastast). Prantsusmaal oli see 1992. aastal 25–34 ja 1995. aastal 18–39 aastat.

(1) Valimi suurus (vastanute arv) 15–34aastaste vanuserühmas iga riigi ja iga aasta kohta on esitatud tabelis GPS-4 2005. aasta statistikabülletäänis.

(2) Taanis vastab 1994. aasta kohta esitatud väärtus „kangetele uimastitele”.

Allikad: Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa teabevõrgu riikide teabekeskuste aruanded (2004), andmed saadud rahvastiku-uuringutest, aruannetest või teadusartiklitest. Vaata ka tabelit GPS-0 2005. aasta statistikabülletäänis.

prindi


Selgepiirilisi üleeuroopalisi suundumusi kokaiinitarbimises on rahvastiku-uuringute põhjal seni raske tuvastada (vt lõiku kanepitarbimise suundumuste kohta). Sellegipoolest on kokaiinitarbimise kasvu kohta Euroopas tulnud hoiatusi mitmetest allikatest, sealhulgas kohalikest aruannetest, tantsukohtades läbiviidud sihtuuringutest, teadetest konfiskeerimiste näitajate tõusu ja ka probleemidega seotud näitajate (surmad, õnnetusjuhtumid) mõningase tõusu kohta.

Noorte hulgas tõusis hiljutine kokaiinitarbimine oluliselt ajavahemikul 1996–2000 Ühendkuningriigis, kuid jäi siis stabiilseks, ehkki viimastel aastatel on taas täheldatud mõõdukat tõusu; ja ajavahemikul 1999–2001 Hispaanias (91). Vähem märgatavat tõusu täheldati Taanis, Itaalias, Ungaris, Madalmaades ja Austrias (kohalike uuringute põhjal) ning Saksamaal, kõikumistega 1990ndatel (joonis 11).


(91) Uuringusse kaasamise jaoks liiga hilja jõudsid kohale andmed, mille järgi on 2003. aasta uuringutes täheldatav stabiliseerumine (eelmisel aastal oli levimus noorte täiskasvanute hulgas 4,8% võrreldes 4,6% 2001. aastal).