5. peatükk
Kokaiin ja crack-kokaiin

Kokaiinitarbimise levimus ja harjumused


Joonis 10 Kokaiini hiljutine (viimase aasta jooksul) tarbimine kõigi noorte täisealiste ja noorte meeste hulgas siseriiklike uuringute kohaselt

NB:

Andmed pärinevad iga riigi kõige uuematest olemasolevatest siseriiklikest uuringutest (vt tabelit GPS-4 2005. aasta statistikabülletäänis).

Mõnedes riikides kasutatakse noorte puhul EMCDDA standardist pisut erinevat vanusevahemikku. Vanuserühmade varieerumine võib põhjustada mõningaid riikidevahelisi erinevusi.

Allikad: Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa teabevõrgu riikide teabekeskuste aruanded (2004), andmed saadud rahvastiku-uuringutest, aruannetest või teadusartiklitest. Vaata ka tabelit GPS-0 2005. aasta statistikabülletäänis.

prindi


Viimaste riiklike rahvastiku-uuringute põhjal tunnistab 0,5–6% täisealisest elanikkonnast, et on kokaiini proovinud vähemalt korra (levimus elu jooksul), kusjuures kõnealuse vahemiku tipus on Itaalia (4,6%), Hispaania (4,9%) ja Ühendkuningriik (6,8%). Hiljutisest kokaiinitarbimisest (viimase 12 kuu jooksul) teatatakse üldiselt alla 1% täiskasvanute kohta, enamikus maades on näitaja 0,3–1% vahemikus. Hispaanias ja Ühendkuningriigis on hiljutine levimusmäär üle 2%.

Kuigi kokaiini levimus on oluliselt väiksem kui kanepi puhul, võivad tarbimismäärad noorte täiskasvanute seas olla kõrgemad kui elanikkonnas keskmiselt. 15–34aastaste seas on elu jooksul tarbimise määr 1–11,6%, kõrgeima määra leiab taas Hispaanias (7,7%) ja Ühendkuningriigis (11,6%). Hiljutise tarbimise näitaja on 0,2 ja 4,6% vahel, seejuures Taanis, Iirimaal, Itaalias ja Madalmaades on kõigis näitaja umbes 2%, Hispaanias ja Ühendkuningriigis aga üle 4%.

Kokaiini tarbimine on rohkem levinud meeste seas. Näiteks Taanis, Saksamaal, Hispaanias, Itaalias, Madalmaades ja Ühendkuningriigis on uuringud tuvastanud, et 15–34aastaste meeste seas on elu jooksul tarbinuid 5–13%. Kuues riigis on hiljutine tarbimine suurem kui 3%, Hispaania ja Ühendkuningriik teatavad 6–7% määrast (joonis 10).

Kogu elanikkonna hulgas kokaiini tarbimine kas katkestatakse pärast proovimist nooremas täiskasvanueas või on see episoodiline ning esineb peamiselt nädalalõppudel ja meelelahutuspaikades (baarid ja diskod). Kuid mõnedes riikides ei saa tähelepanuta jätta ka teatavaid regulaarse tarbimise vorme. Praegusest kasutusest (viimase 30 päeva jooksul) teatavad 1,5–4% noortest meestest (15–34aastased) Hispaanias, Itaalias, Madalmaades ja Ühendkuningriigis. Linnades on kokaiini tarbimise määrad tõenäoliselt oluliselt kõrgemad.

Hiljutise mitmeid linnu hõlmanud uuringu põhjal tõmbas suurem osa (95%) sotsiaalselt integreeritud tarbijatena määratletutest (st värvatud diskodel, klubides või isiklike kontaktide kaudu) kokaiini ninna, ainult väga väike osa on ainet kunagi suitsetanud või süstinud (Prinzleve et al., 2004).

Hiljutise kokaiinitarbimise (levimus viimase aasta jooksul) umbkaudne hinnang, oletades keskmiseks levimuseks kõigi täiskasvanute seas umbes 1%, annab arvuliselt tulemuseks 3–3,5 miljonit inimest Euroopas. Praeguse tarbimise määr on umbkaudse hinnangu põhjal 1,5 miljonit kasutajat (89).

Võrdlusena väljastpoolt Euroopat teatas Ameerika Ühendriikides 2003. aasta riikliku uimastitarbimist ja tervist käsitleva uuringu (SAMHSA, 2003) põhjal 14,7% täiskasvanutest (12aastased ja vanemad) kokaiini tarbimisest elu jooksul ja 2,5% kokaiini tarbimisest viimase 12 kuu jooksul (90). 18–25aastaste hulgas olid näitajad 15% (elu jooksul), 6,6% (viimase 12 kuu jooksul) ja 2,2% (viimase kuu jooksul). 18–25aastaste meeste puhul olid vastavad arvud 17,4%, 8,2% ja 2,9%. Üldiselt on elu jooksul kokaiini tarbimise levimus USA kogu elanikkonnas suurem kui kõrgema levimusega Euroopa maades. Siiski ei ole see erinevus nii ilmne hiljutiste mõõtmiste alusel, mille järgi mõned Euroopa riigid teatavad Ameerika näitajaid ületavaid arve.


(89) Need väga umbkaudsed näitajad põhinevad siseriiklike levimusmäärade jada keskmistel levimusnäitajatel (vaata tabel GPS-1 2005. aasta statistikabülletäänis). Pandagu tähele, et mitmetes suure rahvaarvuga riikides (Saksamaal, Hispaanias, Itaalias, Madalmaades ja Ühendkuningriigis) on levimusmäärad võrdlemisi kõrged, mitmel juhul kõrgemad kui arvutustes kasutatud näitajad.

(90) Pandagu tähele, et vanusepiir USA uuringus (12aastased ja vanemad) on laiem kui vanusepiir, mida kasutas Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskus ELi uuringute raames (15–64aastased). Teisest küljest on aga 18–25aastaseid hõlmav vanusepiir kitsam kui enamikus ELi uuringutes kasutatav vanusepiir (15–24aastased).