Πίνακες


Πίνακας 1: Νέες εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση των ναρκωτικών

Πίνακας 2: Πρόληψη στα σχολεία στην Ευρώπη

Πίνακας 3: Χρησιμοποιούμενες ουσίες στη θεραπεία με ιατρική υποστήριξη στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών)

Πίνακας 4: Εκτιμήσεις ατόμων υπό θεραπεία υποκατάστασης στην Ευρώπη το 2003