Πίνακας 4: Εκτιμήσεις ατόμων υπό θεραπεία υποκατάστασης στην Ευρώπη το 2003

Χώρα

Άτομα υπό θεραπεία μεθαδόνης σε εξειδικευμένες μονάδες

Άτομα υπό θεραπεία βουπρενορφίνης σε εξειδικευμένες μονάδες

Σύνολο ατόμων υπό θεραπεία υποκατάστασης σε εξειδικευμένες μονάδες

Βέλγιο

1 922

48

1 970

Τσεχική Δημοκρατία

368

204

572

Δανία

4 971

484

5 455

Γερμανία

65 000

9 000

74 000

Εσθονία

60

13

73

Ελλάδα

2 018

275

2 293

Ισπανία

88 678

36

88 714

Γαλλία

15 000

13 000

28 000

Ιρλανδία (1)

5 561

0

5 561

Ιταλία

79 065

7 113

86 178

Κύπρος

0

0

0

Λεττονία

67

0

67

Λιθουανία

332

μ.δ.

332

Λουξεμβούργο

133

10

143

Ουγγαρία

750

0

750

Μάλτα

698

0

698

Κάτω Χώρες

12 000

μ.δ.

12 000

Αυστρία (2)

1 796

1 667

6 413 (3)

Πολωνία

865

0

865

Πορτογαλία

9 765

2 743

12 508

Σλοβενία

1 909

0

1 909

Φινλανδία

170

430

600

Σουηδία

800

1 300

2 100

Ηνωμένο Βασίλειο

128 000

μ.δ.

128 000

Βουλγαρία

380

0

380

Ρουμανία

400

0

400

Νορβηγία

1 947

484

2 431

Σύνολο (4)

422 655

36 807

462 412 (3)

(1) Πρόκειται μάλλον για τον αριθμό των περιπτώσεων παρά για τον αριθμό των ατόμων που υποβλήθηκαν σε θεραπεία το συγκεκριμένο έτος.

(2) Στην Αυστρία, περίπου 46 % των ατόμων υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης με ουσίες άλλες εκτός της μεθαδόνης και της βουπρενορφίνης, οι οποίες προστέθηκαν για να προκύπτει το ορθό σύνολο. Η αναλογική κατανομή βασίζεται σε πρώτες θεραπείες.

(3) Το υψηλό σύνολο οφείλεται σε εκτιμώμενο αριθμό 2 950 ατόμων που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης με ουσίες άλλες εκτός της μεθαδόνης και της βουπρενορφίνης στην Αυστρία (κυρίως μορφίνη βραδείας αποδέσμευσης).

(4) μ.δ. = μη διαθέσιμα στοιχεία. Για τον υπολογισμό των συνόλων, τα «μη διαθέσιμα στοιχεία» έλαβαν την τιμή 0, και επομένως τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται είναι ελάχιστες τιμές.

Σημείωοη: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη Σλοβακία και την Τουρκία.

Πηγή: Πρότυπος πίνακας για τη διαθεσιμότητα θεραπείας απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Φίλτρο δεδομένων | tab04-el.xml