Πίνακας 3: Χρησιμοποιούμενες ουσίες στη θεραπεία με ιατρική υποστήριξη στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών)

Χώρα

Μεθαδόνη

Βουπρενορφίνη

Διυδροκωδεΐνη

Μορφίνη βραδείας αποδέσμευσης

Ηρωίνη

Ναλτρεξόνη /ναλοξόνη

Κλονιδίνη

Βέλγιο

X

X

X

 

 

X

X

Τσεχική Δημοκρατία

X

X

 

 

 

 

 

Δανία

X

X

 

 

 

 

 

Γερμανία

X

X

X

 

X

 

 

Εσθονία

X

X

 

 

 

 

 

Ελλάδα

X

X

 

 

 

X

 

Ισπανία

X

X

 

 

X

 

 

Γαλλία

X

X

 

X

 

 

 

Ιρλανδία

X

 

 

 

 

 

 

Ιταλία

X

X

 

 

 

X

X

Κύπρος

 

 

 

 

 

 

 

Λεττονία

X

 

 

 

 

 

 

Λιθουανία

X

X

 

 

 

X

 

Λουξεμβούργο

X

X

 

X

 

 

 

Ουγγαρία

X

 

 

 

 

 

 

Μάλτα

X

 

X

 

 

X

X

Κάτω Χώρες

X

X

 

 

X

X

X

Αυστρία

X

X

X

X

 

 

 

Πολωνία

X

 

 

 

 

 

 

Πορτογαλία

X

X

 

 

 

X

X

Σλοβενία

X

 

 

 

 

 

 

Φινλανδία

X

X

 

 

 

 

 

Σουηδία

X

X

 

 

 

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

X

X

X

 

X

X

X

Βουλγαρία

X

 

 

X

 

 

 

Ρουμανία

X

 

 

 

 

 

 

Νορβηγία

X

X

 

 

 

 

 

Σημείωοη: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη Σλοβακία και την Τουρκία.

Πηγή: Πρότυπος πίνακας για τη διαθεσιμότητα θεραπείας απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Φίλτρο δεδομένων | tab03-el.xml