Πίνακας 2: Πρόληψη στα σχολεία στην Ευρώπη

Πρότυπα / κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας (1)

Προσωπικές κοινωνικές δεξιότητες

Στόχοι

Σε ισχύ

Υποχρεωτικού χαρακτήρα

Προϋπόθεση για χρηματοδότηση

Κύριοι

Δευτερεύοντες

Βέλγιο (φλαμανδόφωνο)

Ναι

Ναι

Ναι

Πολύ συνηθισμένες

Δεξιότητες ζωής

Ενημέρωση

Βέλγιο (γαλλόφωνο)

Ναι

Ναι

Ναι

μ.δ.

Προστατευτικό περιβάλλον

Εκπαιδευτική σχέση

Τσεχική Δημοκρατία

Σχεδιάζονται

 

Ναι

Πολύ συνηθισμένες

Αυτοεκτίμηση

Προστατευτικό περιβάλλον

Δανία

Όχι

 

 

Όχι

Ενημέρωση

 

Γερμανία

Όχι

 

 

Πολύ συνηθισμένες

Δεξιότητες ζωής

Ενημέρωση

Εσθονία

Όχι

 

 

Σποραδικές

μ.δ.

 

Ελλάδα

Ναι

Ναι

Ναι

Πολύ συνηθισμένες

Δεξιότητες ζωής

Εκπαιδευτική σχέση

Ισπανία

Σχεδιάζονται

Ναι

Ναι

Πολύ συνηθισμένες

Δεξιότητες ζωής

Αυτοεκτίμηση

Γαλλία

Ναι

 

 

Σπάνιες

Ενημέρωση

Δεξιότητες ζωής

Ιρλανδία

Ναι

Ναι

 

Πολύ συνηθισμένες

Δεξιότητες ζωής

Αυτοεκτίμηση

Ιταλία

Ναι

 

 

Τακτικές

Ενημέρωση

Δεξιότητες ζωής

Κύπρος

Σχεδιάζονται

Ναι

Ναι

Σποραδικές

Προστατευτικό περιβάλλον

Δεξιότητες ζωής

Λεττονία

Σχεδιάζονται

 

 

Σποραδικές

Ενημέρωση

Δεξιότητες ζωής

Λιθουανία

Όχι

 

 

Τακτικές

Ενημέρωση

 

Λουξεμβούργο

Ναι

 

Ναι

Τακτικές

Εκπαιδευτική σχέση

Δεξιότητες ζωής

Ουγγαρία

Σχεδιάζονται

 

 

Τακτικές

Ενημέρωση

Δεξιότητες ζωής

Μάλτα

Όχι

 

 

Πολύ συνηθισμένες

Ενημέρωση

Δεξιότητες ζωής

Κάτω Χώρες

Ναι

 

 

Όχι

Ενημέρωση

 

Αυστρία

Ναι

 

Όχι

Σποραδικές

Δεξιότητες ζωής

Προστατευτικό περιβάλλον

Πολωνία

Όχι

 

 

Τακτικές

Δεξιότητες ζωής

Ενημέρωση

Πορτογαλία

Ναι

Ναι

Ναι

Σποραδικές

Ενημέρωση

Δεξιότητες ζωής

Σλοβενία

Σχεδιάζονται

 

 

Σποραδικές

Ενημέρωση

Δεξιότητες ζωής

Σλοβακία

Όχι

 

 

Σπάνιες

 

 

Φινλανδία

μ.δ.

 

 

μ.δ.

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας

Ενημέρωση

Σουηδία

Όχι

 

 

Τακτικές

Προστατευτικό περιβάλλον

Κοινωνική ένταξη

Ηνωμένο Βασίλειο

Ναι

 

 

Πολύ συνηθισμένες

Ενημέρωση

Δεξιότητες ζωής

Νορβηγία

Όχι

 

 

Τακτικές

Ενημέρωση

Αυτοεκτίμηση

Βουλγαρία

μ.δ.

 

 

Σποραδικές

Ενημέρωση

Προστατευτικό περιβάλλον

Ρουμανία

μ.δ.

 

 

Σποραδικές

 

 

μ.δ. = μη διαθέσιμα στοιχεία

(1) Πρέπει να υπενθυμισθεί ότι δεν υπάρχει κοινός ευρωπαϊκός ορισμός των «προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών ποιότητας» και ότι ο βαθμός της λεπτομερούς περιγραφής τους μπορεί να διαφέρει, γεγονός που επηρεάζει τη συγκρισιμότητα.

Φίλτρο δεδομένων | tab02-el.xml