Kokainrelaterede dødsfald

Sundhedsrisiciene ved kokainbrug har givet anledning til stigende bekymring, navnlig på grund af den tendens til øget brug i fritiden, der er registreret i nogle lande, især i miljøer (diskoteker, klubber), der frekventeres af ungdomsgrupper. Trods vanskelighederne ved at anslå antallet af kokainrelaterede dødsfald, kan dette tal fungere som en værdifuld indikator for øget risiko eller hjælpe med at identificere risikofyldte brugsmønstre. Selv om akutte dødsfald, der involverer kokain uden opiater, synes at være sjældne i Europa, er det sandsynligt, at de nuværende statistikker ikke giver fyldestgørende oplysninger om kokainrelaterede dødsfald. De oplysninger, der foreligger om dødsfald forårsaget af kokain på europæisk plan, er begrænsede og indberettes i forskellige former. Kokainbrug er udbredt blandt opiatbrugere, og det er almindeligt at finde kokain i toksikologiske analyser af tilfælde af opiatoverdoser, foruden andre stoffer som f.eks. alkohol og benzodiazepiner.

En række lande indberettede oplysninger om kokainrelaterede dødsfald i 2003 (nationale Reitox-rapporter): Tyskland (25 tilfælde, der alene kunne tilskrives kokain, og 93 tilfælde, hvor kokain forekom sammen med andre stoffer; i 2002 var de tilsvarende tal 47 og 84), Frankrig (10 dødsfald forårsaget af kokain alene og ét i forbindelse med et lægemiddel), Grækenland (to tilfælde som følge af kokain), Ungarn (fire dødsfald forårsaget af en overdosis af kokain), Nederlandene (17 kokainrelaterede dødsfald i 2003, med en stigende tendens mellem 1994, to tilfælde, og 2002, 37 tilfælde), Østrig (kokain blev fundet i 30 % af de narkotikarelaterede dødsfald, men alene i kun tre tilfælde og i ét tilfælde i forbindelse med gas), Portugal (kokain blev fundet i 37 % af de narkotikarelaterede dødsfald) og Det Forenede Kongerige ('omtaler' af kokain i dødsattester steg fra 85 i 2000, til 115 i 2001 og 171 i 2002, med en ottedobling i perioden 1993–2001). I sin nationale Reitox-rapport for 2003 har Spanien angivet, at kokain i 2001 var involveret i 54 % af alle narkotikarelaterede dødsfald; i 39 tilfælde (8 % af alle narkotikarelaterede dødsfald) var der tale om dødsfald, uden at opiater var involveret, hvoraf 21 var forårsaget af kokain alene og fem af kokain og alkohol.

Trods begrænsningerne med hensyn til de foreliggende oplysninger synes kokain at have spillet en afgørende rolle i mellem 1 % og 15 % af de narkotikarelaterede dødsfald i de lande, der var i stand til foretage en sondring mellem de stoftyper, der har forårsaget dødsfald, og flere lande (Tyskland, Spanien, Frankrig og Ungarn) har indberettet tal på ca. 8–12 % af de narkotikarelaterede dødsfald. Selv om det er meget vanskeligt at ekstrapolere disse resultater til hele Europa, kunne dette betyde flere hundreder kokainrelaterede dødsfald pr. år på EU-plan. Selv om tallene er meget lavere end for dødsfald forårsaget af opiater, er kokainrelaterede dødsfald et alvorligt og muligvis stigende problem; i de få lande, hvor det er muligt at vurdere tendenserne, går de i retning af en stigning.

Endvidere er kokain muligvis en medvirkende årsag til dødsfald som følge af hjertekarproblemer (arrhythmia, hjerteinfarkt og hjerneblødninger; se Ghuran og Nolan, 2000), især i tilfælde af foruddisponerede brugere, og mange af disse dødsfald bliver ikke nødvendigvis indberettet.