Úmrtí související s kokainem

Existují rostoucí obavy ze zdravotních rizik užívání kokainu, zvláště vzhledem k trendu zvyšujícího se rekreačního užívání pozorovaného v některých zemích, zejména v prostředích často navštěvovaných mladými lidmi (diskotéky, kluby). Navzdory obtížím při odhadování počtu úmrtí souvisejících s kokainem může tento údaj působit jako cenný ukazatel zvýšeného rizika nebo pomoci identifikovat riskantní vzorce užívání. Ačkoli akutní úmrtí, u nichž je přítomen kokain bez opiátů, se v Evropě nezdají být častá, je pravděpodobné, že jsou současné statistiky při zaznamenávání úmrtí souvisejících s kokainem nedostatečné. Informace, které jsou o úmrtích souvisejících s kokainem na evropské úrovni k dispozici, jsou omezené a uváděné v různých formách. Užívání kokainu je časté u uživatelů opiátů. Kokain se vedle dalších látek, jako alkohol a benzodiazepiny, běžně nachází při toxikologických zkouškách v případech předávkování opiáty.

V roce 2003 několik zemí (národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox) poskytlo informace o úmrtích souvisejících s kokainem: Německo (25 případů zahrnujících kokain samotný a 93 zahrnujících kokain v kombinaci s dalšími drogami; v roce 2002 byly odpovídající hodnoty 47 a 84), Francie (10 úmrtí v důsledku kokainu samotného a 1 spojené s léky), Řecko (2 případy v důsledku kokainu), Maďarsko (4 úmrtí v důsledku předávkování kokainem), Nizozemsko (17 úmrtí v důsledku kokainu v roce 2003, s rostoucím trendem od roku 1994 (2 případy) do roku 2002 (37 případů)), Rakousko (kokain byl zjištěn u 30 % úmrtí souvisejících s drogami, ale sám o sobě jen ve 3 případech a v 1 případě ve spojení s plynem), Portugalsko (kokain by zjištěn u 37 % úmrtí souvisejících s drogami) a Spojené království („zmínky“ o kokainu v úmrtních listech se zvýšily z 85 v roce 2000 na 115 v roce 2001 a 171 v roce 2002, přičemž v období 1993–2001 došlo k osminásobnému zvýšení). Španělsko ve své národní zprávě Reitox v roce 2003 uvedlo, že v roce 2001 byl kokain přítomen v 54 % všech úmrtí souvisejících s drogami; v 39 případech (8 % všech úmrtí souvisejících s drogami) nastala smrt při absenci opiátů, z nichž 21 bylo způsobeno jen kokainem a 5 kokainem a alkoholem.

Navzdory omezením v dostupných informací se zdá, že kokain hrál rozhodující úlohu u 1 % až 15 % úmrtí souvisejících s drogami v zemích, které byly schopny rozlišovat typy drog způsobujících smrt, přičemž několik zemí (Německo, Španělsko, Francie a Maďarsko) uvádělo hodnoty kolem 8–12 % úmrtí souvisejících s drogami. Ačkoli je velmi obtížné extrapolovat tyto výsledky na celou Evropu, mohlo by to znamenat několik stovek úmrtí ročně v souvislosti s kokainem na úrovni EU. I když jsou tyto počty mnohem nižší než úmrtí způsobená opiáty, úmrtí související s kokainem jsou vážným a možná rostoucím problémem. V těch několika zemích, kde lze trendy odhadnout, mají trendy stoupající tendenci.

Navíc může kokain být napomáhajícím faktorem u úmrtí v důsledku kardiovaskulárních problémů (arytmie, infarkt myokardu a krvácení do mozku – viz Ghuran a Nolan, 2000), zejména u uživatelů s predispozicí, přičemž mnoho z těchto úmrtí zůstane pravděpodobně neoznámených.