За ЕЦПНН

Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) е един от децентрализираните агенции на Европейския съюз. Основан през 1993 г. и базиран в Лисабон, Центърът е източник на всестранна информация за наркотиците и наркотичната зависимост в Европа.

ЕЦМНН събира, анализира и разпространява обективна, надеждна и сравнителна информация във връзка с наркотиците и наркотичната зависимост. Чрез тази си дейност, Центърът запознава аудиторията си с подкрепената с факти картина на феномена “наркотици” на европейско равнище.

Публикациите на ЕЦМНН са основен източник на информация за широк кръг лица, включително за лицата отговорни за вземането на решения и съветниците им, професионалистите и изследователите, работещи в областта на наркотиците и в по-широк план – медиите и обществеността.

Годишният доклад представя обзора на ЕЦМНН за феномена наркотици в ЕС и представлява важен източник на информация и библиография за търсещите последни изводи във връзка с наркотиците в Европа.