Библиография

ACMD(2000); Reducing drug-related deaths [ Reducing drug-related deaths. A Report by The Advisory Council on the Misuse of Drugs, The Stationery Office, London [Намаляване на смъртността, свързана с употребата на наркотици.Доклад на Консултативния съвет за злоупотребата с наркотици; Канцелария, Лондон]

ACPO (2003), Cannabis enforcement guidance, ACPO, London.[Ръководство за изпълнение на мерките за канабиса, ACPO Лондон]

Ashton, M. (2003), ‘The American STAR comes to England’, Drug and Alcohol Findings 8, pp [Аштън, М. (2003) “Американският проект STAR идва в Англия”, Заключения за наркотиците и алкохола, 8 стр.] 21–6.

ASPECT Consortium (2004), Tobacco or Health in the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg [Консорциум ASPECT (2004), Тютюн или здраве в Европейския съюз, Служба за официални публикации на Европейските общности, Люксембург].

Bandura, A. (1977), Social learning theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ [Бандура, А. (1977), Теория за социалното образование]

[Баргагли, А.М. и кол.]] (2004), Drug-related mortality and its impact on adult mortality in eight European countries, 6th Europad Conference, Paris [Смъртност свързана с наркотиците и нейното въздействие върху смъртността сред възрастното население в осем европейски страни, 6-та конференция Europad, Париж]

Becoña, E. (2002), Bases Scientifics de la Prevención de lass Drogodependencias, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Madrid [Беконя, Е. (2002) Научна основа на превенцията на наркоманиите]

Bird, S. and Rotily, M. (2002), ‘Inside methodologies for counting blood-borne viruses and injector-inmates’ behavioural risks – results from European prisons’, Howard Journal 41(2) [Бирд, С. И Ротили, М. (2002), “Вътрешни методики за преброяване на пренасяните по кръвен път вируси и поведенческите рискове сред инжектиращите затворници – резултати от европейските затвори”, Howard Journal 41(2)]

Blystad, H., Blad, L., Tulisov, A. and Aavitsland, P. (2005), ‘Hepatitis B in northwest Russia and the Nordic and Baltic countries: recent trends and prevention activities” [Блистад, Х., Блад, Л., Тулисов, А. И Аавитсланд, П. (2005), “Хепатит В в северозападна Русия и северните и Балтийските страни: Eurosurveillance Weekly последни тенденции и превантивна дейност], Eurosurveillance Weekly 10]: 050310.

Botvin, G. J. (2000), ‘Preventing drug abuse in schools: social and competence enhancement approaches targeting individual-level etiological factors’, Addictive Behaviours 25, pp [Ботвин, Г.И. (2000), “Превенция на злоупотребата с наркотици в училище: социални подходи и повишаване на компетенциите, насочени към етиологичните фактори на индивидуално равнище”, Addictive Behaviours 25, pp ] 887–97.

Bovenkerk, F. and Hogewind, W. I. M. (2002), Hennepteelt in Nederland: het probleem van criminaliteit en haar bestrijding, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, Utrecht.

Brugal, M. T., Domingo-Salvany, A., Puig, R., et al. (2005), ‘Evaluating the impact of methadone maintenance programmes on mortality due to overdose and Aids in a cohort of heroin users in Spain’, Addiction, in press (2005), [Бругал, М.Т., Домино-Салвани, А., Пуиг, Р. и кол.] (2005 “Оценка на въздействието на метадоновите поддържащи програми върху смъртността от свръхдоза и СПИН в група употребяващи хероин в Испания”, публикация в пресата Addiction ]

BKA (Bundeskriminalamt) (2004), Polizeiliche Kriminalstatistik 2003 Bundesrepublik Deutschland. BKA, Wiesbaden.

Butler, G. K. L. and Montgomery, A. M. J. (2004), ‘Impulsivity, risk taking and recreational “ecstasy” (MDMA) use’, Drug and Alcohol Dependence 76, pp [Бътлър, Г.К.Л. и Монтгомери, А.М.Дж. (2004) “Употреба на екстази (MDMA) от импулсивност, влечение към рисковете и за развлечение”, Drug and Alcohol Dependence 76, pp] 55–62.

Butters, J. E. (2004), ‘The impact of peers and social disapproval on high-risk cannabis use: gender differences and implications for drug education’, Drugs: Education, Prevention and Policy 11, pp. 381–90 [Бътърс, Дж.Е. (2004) “Влиянието на компанията и социалното неодобрение върху високо-рисковата употреба на канабис: полови различия и тяхното отражение върху образованието, свързано с наркотиците”, Drugs: Education, Prevention and Policy 11, pp. 381–90.

Calafat, A., Fernández, C., Juan, M., et al (2003), Enjoying the nightlife in Europe: the Role of moderation, IREFREA España, Palma de Mallorca [Калафат, А., Фернандес, К., Хуан, М., и кол. (2003), Да се наслаждаваме на нощния живот в Европа: ролята на въздържанието, IREFREA España, Palma de Mallorca]

Canning, U., Millward, L., Raj, T. and Warm, D. (2004), Drug use prevention among young peoplе: a review of reviews, Health Development Agency, London [Канинг, У., Милуорд, Л., Раж, Т. и Уорм, Д.. (2004), Превенция на употребата на наркотици сред младежите: обзор на обзорите, Агенция за здравно развитие, Лондон ]

CND (2004), World drug situation with regard to drug trafficking: report to the secretariat, Commission on Narcotic Drugs, United Nations Economic and Social Council, Vienna [CND (2004) Положението в света във връзка с незаконния трафик на наркотици: доклад до Секретариата, Комисия по наркотичните вещества, Икономически и социален съвет на Обединените нации, Виена.]

CND (2005), World drug situation with regard to drug trafficking: report to the secretariat, Commission on Narcotic Drugs, United Nations Economic and Social Council, Vienna [CND (2004) Положението в света във връзка с незаконния трафик на наркотици: доклад до Секретариата, Комисия по наркотичните вещества, Икономически и социален съвет на Обединените нации, Виена.]

Cuijpers, P., et al. (2002); ‘The effects of drug abuse prevention at school: the healthy school and drugs project’, Addiction 97, pp. 67–73. [“Влияние на превенцията на злоупотребата с наркотици в училище: проект за здраве в училище и наркотици”, Addiction 97, pp ] 67–73.

Cunningham, J. A. (2001), ‘Impact of normative feedback on problem drinkers: a small-area population study’, Journal of Studies on Alcohol 62, pp. [Кънингам, Дж.А. (2001), “Въздействие на нормативната обратна връзка върху проблемно употребяващите алкохол:] [проучване сред населението в малък район"] Journal of Studies on Alcohol 62, pp. 228–33.

De Wit, A. and Bos, J. (2004) ‘Cost-effectiveness of needle and syringe exchange programmes: a review of the literature’, In Hepatitis C and injecting drug use: impact, costs and policy options, EMCDDA Monographs 7, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon, pp. 329–43: [Де Уит, А. и Бос, Дж. (2004) “Съотношение цена-резултатност на програмите за обмен на игли и спринцовки: литературен обзор”, Хепатит С и инжекционна употреба на наркотици: въздействие, стойност и политически възможности, Монография 7 на ЕЦМНН; Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, Лисабон, стр. 329-43]. 329–43.

Drug Misuse Research Division (2004), ‘Trends in treated problem opiates use in the seven health board areas outside the Eastern Regional Health Authority, 1998 to 2002’, Occasional Paper No. 13/2004, Drug Misuse Research Division, Dublin [Изследователски отдел за злоупотребата с наркотици (2004), “Тенденции в подложената на лечение проблемна употреба на опиати в седем района на здравната каса извън обхвата на Източния регионален здравен орган, 1998 до 2001 г.”, Occasional Paper No. 13/2004, Изследователски отдел за злоупотребата с наркотици, Дъблин]

EMCDDA (2001), ‘Co-ordination of the implementation of the EMCDDA standard guidelines on the drug-related deaths in the EU Member States, and the collection and analysis of information on drug-related deaths’, project CT.99.RTX.04, co-ordinated by the Trimbos Institute, European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction, Lisbon [ЕЦМНН (2001), “Координация на изпълнението на стандартните насоки на ЕЦМНН за смъртността, свързана с употреба на наркотици в държавите-членки на ЕС и събиране и анализ на информация за смъртността, свързана с употреба на наркотици”, проект CT.99.RTX.04, координиран от Trimbos Institute, Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, Лисабон.]

EMCDDA (2003), ‘National prevalence estimates of problem drug use in the European Union, 1995–2000’, CT.00.RTX.23, coordinated by the Institut für Therapieforschung, Munich European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction, Lisbon [ЕЦМНН (2003), “Приблизителни оценки за националното разпространение на употребата на наркотици в Европейския съюз, 1995-2000”, CT.00.RTX.23, координиран от Institut für Therapieforschung Мюнхен, Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, Лисабон]

EMCDDA (2004a), Annual Report 2004: the state of the drugs problem in the European Union and Norway, European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction, Lisbon [ЕЦМНН (2004а), Годишен доклад 2004: състоянието на проблема с наркотиците в Европейския съюз и Норвегия, Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, Лисабон]

EMCDDA (2004b), ‘Hepatitis C and injecting drug use: impact, costs and policy options, EMCDDA Monographs 7, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon [ЕЦМНН (2004b), “Хепатит С и инжекционната употреба на наркотици:стойност на въздействието и политически възможности, Монография 7 на ЕЦМНН; Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, Лисабон,].

EMCDDA (2004c), Drugs in Focus 13. Overdose – a major cause of avoidable death among young people, European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction, Lisbon [ЕЦМНН (2004 с), “Наркотици на фокус 13. Свръхдозата – главна причина за смърт, която не е неизбежна сред младежите, Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, Лисабон ]

Eurobarometer (2004), ‘Young people and drugs’, Flash Eurobarometer 158, Taylor Nelson Sofres, Directorate General Press and Communication, European Commission, Brussels [Евробарометър (2004), “Младежите и наркотиците”, Европейска комисия, Брюксел.]

EuroHIV (European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS) (2004), HIV/AIDS Surveillance in Europe, End-year report, 2003, No. 70, Institut de Veille Sanitaire, Saint-Maurice [ЕвроHIV (Европейски център за епидемиологични наблюдения на СПИН) (2004), Наблюдение на HIV/СПИН в Европа, Доклад в края на годината 2003]

Eurostat (2002), Health statistics: Key data on health 2002, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, p. 58 [Евростат (2002), Здравна статистика: Ключови данни за здравето 2002, Служба за официални публикации на Европейските общности, Люксембург, стр.58]

Eysenbach, G., Powell, J., Englesakis, M., et al (2004), ‘Health related virtual communities and electronic support groups: systematic review of the effects of online peer to peer interactions’, BMJ 328, p. 1166 [Айзенбах, Г., Пауъл, Дж., Енглесакис, М. и кол. „Виртуални общности в областта на здравето и групи за електронно съдействие: систематичен преглед на ефектът от он-лайн взаимоотношенията “от компютър до компютър” BMJ 328, стр. 1166]

FSW (Fonds Soziales Wien) (2004), Jahresbericht 2003, Fonds Soziales Wien, Vienna [FSW (Социален фонд-Виена) (2004), Jahresberich 2003]

Ghuran, A. and Nolan, J. (2000), ‘Recreational drug misuse: issues for the cardiologist’, Heart 83, pp [Гъран, А. и Нолан, Дж. (2000), “Злоупотреба с наркотици за развлечение: въпроси към кардиолога”] Heart 83, стр. 627–33.

Gowing, L., Farrell, M., Bornemann, R. and Ali, R. (2005), ‘Substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV infection’ (review), The Cochrane Library, 2005, Issue 2 [Гроуинг, Л., Фарел, М., Борнеман, Р. и Али, Р. (2005) “Субституиращо лечение на инжекционната употреба на опиати за превенция на HIV инфекцията” (обзор)]

GLADA (Greater London Alcohol and Drug Allliance) (2004), An evidence base for London crack cocaine strategy, Greater London Alcohol and Drug Alliance, London [GLADA (Обединение срещу алкохола и наркотиците в Голям Лондон) (2004), Доказателствена основа за Лондонската стратегия за кокаин-крек]

Haasen, C. (2003), Speech at ‘Conference on treatment monitoring in the EU and the EU action plan on drugs 2000–2004’ at the EMCDDA, November 2003. [Хаасен, К. (2003), Реч на “Конференцията за наблюдение на лечението в ЕС и на плана за действие на ЕС в областта на наркотиците 2000-2004” в ЕЦМНН през ноември 2003 г]

Hawks, D., Scott, K., McBride, N., et al. [Хокс, Д., Скот, К., МакБрайд, Н. и кол.] (2002), Prevention of psychoactive substance use: a selected review of what works in the area of prevention, World Health Organization, Geneva [Превенция на употребата на психоактивни вещества: избран преглед на успешните мерки в областта на превенцията, Световна здравна организация, Женева.]

Hibell, B., Andersson, B., Bjarnasson, T., et al (2004), The ESPAD report 2003: alcohol and other drug use among students in 35 European Countries, The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) and Council of Europe Pompidou Group [Хибел, Б., Андерсон, Б., Бярнасон, Т. и кол. , Доклад за 2003 на ESPAD: употреба на алкохол и други наркотици сред учениците в 35 европейски страни; Шведски съвет за информация за алкохола и другите наркотици (CAN) и група “Помпиду” към Съвета на Европа.]

Hwang, S. (2001), ‘Mental illness and mortality among homeless people’ Acta Psychiatrica Scandinavica 103, pp. 81–2 [, Хуанг, С. (2001), “Умствена изостаналост и смъртност сред бездомните”].

INCB (2005), Report of the International Narcotics Control Board 2004, United Nations International Narcotics Control Board: New York [Доклад на Международния съвет за контрол на наркотиците INCB (2005), Международен съвет за контрол на наркотиците към ООН, Ню Йорк]

Korkeila, J. (2000), Measuring aspects of mental health, Themes 6/2000, STAKES: Helsinki [Коркейла, Дж. (2000), Измерване аспектите на умственото здраве, Теми 6/2000, STAKES: Хелзинки]

Kumpfer, K. L., Alvarado, R. and Whiteside, H. O. (2003), ‘Family-based interventions for substance use and misuse prevention’, Substance Use and Misuse 38, pp [Кумпфер, К.Л., Алварадо, Р. и Уайтсайд, Х.О. (2003), “Базирани на семейната среда мерки за намеса, за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества”,Употреба и злоупотреба с наркотични вещества, стр.38] 1759–87.

Leppin, A. (2004), Vortrag zur schulischen Suchtprävention im Rahmen der Fachtagung ’Qualität schulischer Suchtprävention’ am 20.04.04 in Kärnten.

Macchia, T., Giannotti, F. C. and Taggi, F. (2004), I servizi e le sostanze ricreazionali: una rilevazione clinica in Italia, FrancoAngeli, Milan.

Matheï, C., Robaeys, G., van Damme, P., et al, (2005) ‘Prevalence of hepatitis C in drug users in Flanders: determinants and geographic differences’, Epidemiology and Infection 133, pp. [Матей, К., Робаейс, Г., ван Дам, П. и кол. (2005) Разпространение на хепатит С сред употребяващите наркотици във Фландрия: детерминанти и географски различия”, Епидемиология и инфекции 133, стр.] 127–36.

Mendes, F., Relvas, A. P., Olaio, A., et al. [Мендес, Ф., Релвас, А.П., Олаио, А. и кол.] (2001), The challenge of prevention of drug use, IREFREA España, Palma de Mallorca. [Предизвикателството на превенцията на употребата на наркотици, IREFREA Испания, Палма де Майорка]

Mol, A., Van Vlaanderen, J. L. and De Vos, A. (2002), Ontwikkeling van de cocaïne hulpvraag in the ambulante verslavingszorg 1994–2000, IVZ, Houten.

Morral, A. R., McCaffrey, D. F. and Paddock, S. M. (2002), ‘Reassessing the marijuana gateway effect’ Addiction 97, стр. 1493–504 [Морал, А.Р., МакКафри, Д.Ф. и Падок, С.М. (2002), “Преоценка на ефекта на входа на марихуаната”].

National Treatment Agency (NTA) (2003), ‘New guidance on injectable heroin and injectable methadone treatment for opiate misusers’, press statement 13 June 2003 [Национална лечебна агенция (NTA) (2003), “ Нови насоки в лечението с инжекционна употреба на хероин и метадон за злоупотребяващите с опиати”, изявление за пресата, 13 юни 2003 г.]

National Treatment Agency (NTA) (2004), ‘54 per cent more drug misusers get treatment in England’, press statement 30 September 2004 [Национална лечебна агенция (NTA) (2004) “54 процента повече злоупотребяващи с наркотици получават лечение в Англия’, изявление за пресата, 30 септември 2004 г.]

Ouwehand, A., Van Alem, V., Mol, A. and Boonzajer Flaes, S. (2004), Key figures addiction care 2003, IVZ, Houten (http://www.sivz.nl) [Оуеханд, А., Ван Алем, В., Мол, А. и Буунзайер Флаес, С. (2004), Ключови фигури в грижата за зависимите 2003]

Pijlman, F. T. A., Krul, J. and Niesink, R. J. M. (2003), Uitgaan en Veiligheid: Feiten en Fictie over Alcohol, Drugs en Gezondheidsverstoringen, Trimbos-instituut, Utrecht.

Prinzleve M., Haasen C., Zurhold H., et al (2004), ‘Cocaine use in Europe – a multi-centre study: patterns of use in different groups’, European Addiction Research 10, pp [Принцлеве, М., Хаасен, С., Цурхолд, Х. и кол. “Употребата на кокаин в Европа – едно мулти-центрово проучване: модели на употреба сред различни групи”, Европейски изследвания на пристрастяването 10, стр. 147–55].

Quensel, S. (2004), Das Elend der Suchtprävention, Verlag für Sozialwissenschaften (VS), Wiesbaden.

Reis, J., Riley, W., Lokman, L. and Baer, J. (2000), ‘Interactive multimedia preventive alcohol education: a technology application in higher education’, Journal of Drug Education 30, pp [Рийс, Дж., Райли, У., Локман, Л. И Баер, Дж. (2000) “Интерактивно мултимедийно обучение за превенция на употребата на алкохол: ехнологично приложение във висшето образование”, Списание за обучение в областта н а наркотиците 30, стр.] 399–421.

Reitox national reports (2004) [Национални доклади от мрежата Reitox (2004)].

Rhodes, T., Lilly, R., Fernández, C., et al. (2003) ‘Risk factors associated with drug use: the importance of “risk environment”’, Drugs: Education, Prevention and Policy 10, pp. 303–29 [Родес, Т., Лили, Р., Фернандес, К. и кол. (2003), “Рискови фактори свързани с употребата на наркотици: значението на “рисковата среда”, Наркотици: Образование, превенция, политики 10, стр.303-29].

Rigter, H., Van Gageldonk, A., Ketelaars, T. and Van Laar, M. (2004), ‘Hulp bij probleemgebruik van drugs: stand van wetenschap voor behandelingen en andere interventies, 2004’, Trimbos Institute/National Drug Monitor (NDM), Utrecht.

SAMHSA, Office of Applied Studies, 2003 National Survey on Drug Use and Health [SAMHSA, Служба по приложни изследвания, Национално проучване 2003 за употребата на наркотици и здравето]

Solberg, U., Burkhart, G. and Nilson, M. (2002), ‘An overview of opiate substitution treatment in the European Union and Norway’, International Journal of Drug Policy 13, pp [Солберг, У., Бъркхарт, Г. и Нилсон, М. (2002), “Преглед на субституиращото лечение за опиати в Европейския съюз и Норвегия”, Международен журнал за нарко политики 13, стр.] 477–84.

Sullivan, L. E., Metzger, D. S., Fudala, P. J. and Fiellin, D. A. (2005), ‘Decreasing international HIV transmission: the role of expanding access to opioid agonist therapies for injection drug users’, Addiction 100, pp [Съливан, Л.Е., Метцгер, Д.С., Фудала, П.Дж. и Фиелин, Д.А. (2005), “Намаляване на международното предаване на HIV: ролята на разширяване достъпа до терапии с опиатни агонисти за инжекционно употребяващите наркотици”] стр.150–8.

Sussman, S., Earleywine, M., Wills, T., et al. (2004), ‘The motivation, skills and decision-making model of “drug abuse” prevention’, Substance Use and Misuse 39, pp [Съсман, С., Ърлиуайн, М., Уилс, Т. и кол. (2004) “Мотивация, умения и модел за вземане на решения за превенция на “зависимостта от наркотици”] 1971–2016.

Taylor, B. J. (2000), ‘Modeling prevention program effects on growth in substance use: analysis of five years of data from the Adolescent Alcohol Prevention Trial’, Prevention Science 1, pp.: [Тейлър, Б.Дж. (2000), “Моделиране на ефектите от програмите за превенция върху увеличаването на употребата на наркотични вещества: анализ на петгодишни данни от Експеримента за превенция на употребата на алкохол сред възрастни”] 183–97.

Terweij, M. è Van Wamel, A. (2004), Ouders aan zet: opvoedingsondersteuning en verslavingspreventie voor allochtonen: succes- en faalfactoren, GGZ Nederland, Utrecht.

UNODC (2002), Contemporary drug abuse treatment: a review of the evidence base, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna. [Съвременно лечение на зависимостта от наркотици: преглед на фактологичната база, Служба за наркотиците и престъпността към Обединените нации, Виена.]

UNODC (2003a), Global illicit drug trends 2003, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna [Световни тенденции в областта на незаконните наркотици 2003, Служба за наркотиците и престъпността към Обединените нации, Виена]

UNODC (2003b), Ecstasy and amphetamines: global Survey 2003, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna. [Екстази и амфетамини: световно проучване 2003, Служба за наркотиците и престъпността към Обединените нации, Виена]

UNODC and Government of Morocco (2003), Morocco cannabis survey 2003, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna. [ UNODC и правителството на Мароко (2003), Проучване за канабиса в Мароко 2003, Служба за наркотиците и престъпността към Обединените нации, Виена]

WHO (1998), Opioid overdose: trends, risk factors, interventions and priorities for action, World Health Organization, Programme on Substance Abuse, Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse, Geneva. [СЗО (1998) Свръхдоза опиати: тенденции, рискови фактори, мерки за намеса и приоритети за действие, Световна здравна организация, програма за злоупотребата с наркотични вещества; Отдел за умствено здраве и превенция на зависимостта от наркотични вещества, Женева]

WHO (2004), ‘Effectiveness of sterile needle and syringe programming in reducing HIV/AIDS among injecting drug users’, Evidence for action technical papers, WHO, Geneva. [СЗО (2004), “[“Резултатност на програмите за стерилните игли и спринцовки за намаляването на HIV/СПИН сред инжектиращите наркотици”, Технически доклад за свидетелствата за действията, СЗО, Женева.]

WHO (2005), ‘Effectiveness of drug dependence treatment in preventing HIV among injecting drug users’, Evidence for action technical papers, final draft, March 2005, WHO, Geneva. [СЗО (2005) “Резултатност на лечението на зависимостта от наркотици за превенцията на HIV сред инжектиращите наркотици”, Технически доклад за свидетелствата за действията, окончателен проектен вариант, март 2005, СЗО, Женева.]

WHO Regional Office for Europe (2002), Prisons, Drugs and Society, A Consensus Statement on Principles, Policies and Practices, WHO Regional Office for Europe, Geneva. [Регионално представителство на СЗО за Европа (2002), Затвори, наркотици и общество: Консенсусен доклад за принципите, политиките и практиките, Регионално представителство на СЗО за Европа, Женева.]