Таблици


Таблица 1: Нови национални стратегии в областта на наркотиците

Таблица 2: Училищно базирана превенция в Европа

Таблица 3: Вещества, използвани за медицински подпомогнато лечение в Европа (включително в процес на изпробване)

Таблица 4: Приблизителна оценка за броя на пациентите на субституиращо лечение в Европа през 2003 г.