Схеми


Каре 1: Създаване на устойчива система за здравни наблюдения

Каре 2: Противообществени прояви, свързани с употребата на наркотици тенденции в политиката и мерки, залегнали в Годишния доклад 2005 на ЕЦМНН: подбрани материали

Каре 3: Проектът за европейското училищно проучване за употреба на алкохол и други наркотици (ESPAD) един нарастващ ресурс за изясняване на тенденциите в употребата на наркотици и алкохол сред младежите

Каре 4: Оценка за употребата на наркотици сред населението

Каре 5: Показателят “търсене на лечение”

Каре 6: Тълкуване на данните за конфискациите и пазара

Каре 7: HIV и СПИН в Източна Европа

Каре 8: Високо активна антиретровирусна терапия в европейския район на СЗО

Каре 9: Да направим услугите по-достъпни

Каре 10: Бупренорфин: практики в лечението, злоупотребата и предписанието в Годишния доклад на ЕЦМНН 2005: подбрани материали

Каре 11: Употреба на наркотици и престъпност: някои данни

Каре 12: Алтернативи на лишаването от свобода: насочени към проблемно употребяващите наркотици закононарушители в ЕС, Годишен доклад на ЕЦМНН 2005: подбрани материали