Смъртност, свързана с употребата на кокаин

Съществува нарастваща загриженост за рисковете за здравето от употребата на кокаин, особено поради тенденцията за увеличаване на употребата за развлечение, която се наблюдава в някои страни, особено в местата (дискотеки, клубове), които често се посещават от групи младежи. Въпреки затрудненията с определянето на броя на смъртните случаи, свързани с употребата на кокаин, тази мярка може да играе ролята на ценен индикатор за повишен риск или за идентифицирането на рисковите модели на употреба. Въпреки че тежките смъртни случаи, в които кокаинът присъства без опиати, изглежда не са често явление в Европа, много е вероятно текущата статистика да се окаже недостатъчна за отчитането на смъртността, свързана с употребата на кокаин. Наличната информация за смъртността, свързана с употребата на кокаин на европейско равнище е ограничена и се отчита под различна форма. Употребата на кокаин се среща често сред употребяващите опиати и откриването на кокаин при токсикологичния анализ на случаи на свръхдоза опиати, в съчетание с други вещества, като алкохол и бензодиазепини, е съвсем обичайно.

През 2003 г. няколко страни предоставиха информация за смъртност, свързана с употребата на кокаин (национални доклади от мрежата Reitox): Германия (25 случая, дължащи се само на употребата на кокаин и 93 – на кокаин в комбинация с други наркотици; през 2002 г. съответните цифри бяха 47 и 84), Франция (10 смъртни случая, дължащи се само на употребата на кокаин и един в комбинация с лекарства), Гърция (два случая, дължащи се на кокаин), Унгария (четири смъртни случая, дължащи се на свръхдоза кокаин), Холандия (17 смъртни случая, дължащи се на кокаин през 2003, при тенденция за увеличаване в периода от 1994 г. – два случая, до 2002 г. – 37 случая), Австрия (кокаин е открит в 30% от смъртните случаи, свързани с употребата на наркотици, но самостоятелно – само в три случая и в един случай в комбинация с газ), Португалия (кокаин е открит в 37% от смъртните случаи, свързани с употребата на наркотици) и в Обединеното кралство (“споменаването” на кокаин в смъртните актове се е увеличило от 85 през 2000 г. на 115 през 2001 и 171 през 2002 г., при осем кратно увеличение за периода 1993 – 2001 година). В своя национален доклад за 2003 г. по линия на мрежата Reitox Испания съобщава, че през 2001 г. кокаинът е присъствал в 54% от всички смъртни случаи свързани с наркотици, в 39 случая (8% от всички смъртни случаи свързани с наркотици) смъртта е настъпила без да е отчетено наличие на опиати, като от тях 21 са били предизвикани само от кокаин, а пет са причинени от комбинация между кокаин и алкохол.

Въпреки ограничената налична информация, кокаинът очевидно е играел решаваща роля в между 1% и 15% от смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици в страните, които са в състояние на разграничават отделните видове наркотици, които са причина за смъртността, а няколко страни (Германия, Испания, Франция и Унгария) отчитат стойности от около 8-12% от причинените от наркотици смъртни случаи. Въпреки че е много трудно тези резултати да бъдат екстраполирани за Европа като цяло, на равнище ЕС това би могло да означава няколко стотици смъртни случаи причинени от кокаин годишно. Въпреки че цифрите са много по-малки от тези за смъртността от опиати, смъртните случаи причинени от употребата на кокаин са един сериозен и вероятно разрастващ се проблем; в малкото страни, където е възможно да бъдат определени тенденциите, тази смъртност бележи нарастване.

В допълнение към това, кокаинът вероятно е благоприятен фактор за смъртността, причинена от сърдечно-съдови проблеми (аритмии, сърдечни инфаркти и мозъчни кръвоизливи: вж. Ghuran и Nolan, 2000), особено сред употребяващи с предразположение към тези заболявания, а много от тези смъртни случаи често не се отчитат като имащи отношение към наркотиците.