Глава 3
Канабис

Разпространение и модели на употреба


Фигура 3 Текуща употреба (през последния месец) на канабис сред младите хора (на възраст между 15 и 24 години), определена чрез национални проучвания

Забележка:

Данните са от най-новите национални проучвания, с които разполага всяка страна.

Някои страни използват малко по-различен възрастов диапазон от стандартния използван от ЕЦМНН за младото възрастно население. Различията във възрастовия диапазон могат в известна малка степен да бъдат причина за несъответствия между страните.

Източници: Национални доклади от мрежата Reitox (2004) с данни снети от проучвания сред населението, доклади или научни материали. Вижте също Таблица GPS-0 в статистическия бюлетин за 2005 г..

отпечатване


Канабисът е несравнено най-често използваната незаконна субстанция в Европа. Последните проучвания сред населението показват, че между 3% и 31% от възрастните (на възраст между 15 и 64 години) са опитвали този наркотик поне веднъж (употреба някога през живота). Най-ниски стойности за разпространение на употребата някога през живота се отчитат в Малта (3.5%), Португалия (7.6%) и Полша (7.7%), а най-високи - във Франция (26.2%), Обединеното кралство (30.8%) и Дания (31.3%). В повечето страни (15 от 23-те страни, за които има информация) стойностите за разпространението на употребата някога през живота са в диапазона от 10% до 25%.

Между 1% и 11% от възрастните съобщават, че са употребявали канабис през последните 12 месеца, като най-ниски са стойностите за разпространението на употребата в Малта, Гърция и Швеция, а най-високи – в Чехия, Франция, Испания и Обединеното кралство. Повечето страни (14) съобщават за стойности на разпространението на употребата напоследък (последните 12 месеца) в диапазона от 3% до 7%.

От националните оценки, с които разполагаме, може да се направи приблизителна преценка за общия брой на възрастните (15 до 64 годишни), които употребяват канабис в ЕС като цяло. Така се стига до предположението, че около 20% от цялото население, или над 62 милиона души, са опитвали канабис някога през живота си. Тази цифра намалява до 6% от възрастното население, или малко над 20 милиона души, когато се отчита употребата на канабис напоследък (разпространението на употребата през изминалата година). За сравнение, през 2003 г. в националното проучване за употребата на наркотици и здравето в Съединените щати (SAMHSA, 2003), 40.6% от възрастното население (определено като населението на възраст 12 и повече години) съобщават, че са опитвали канабис или марихуана поне веднъж, а 10.6% съобщават, че са употребявали през предходните 12 месеца. Сред 18 до 25 годишните тези стойности са съответно 53.9% (някога в живота), 28.5% (през последните 12 месеца) и 17% (през последния месец)(37).

Както и при останалите наркотици, младото възрастно население системно съобщава за по-високи стойности на употребата. Между 11% и 44% от младите европейци на възраст от 15 до 34 години съобщават, че са опитвали канабис някога през живота си, като най-ниските стойности за разпространението на тази употреба се отчитат в Гърция, Португалия и Полша, а най-високи – във Франция (39.9%), Обединеното кралство (43.4%) и Дания (44.6%). От 3% до 22% от младото възрастно население съобщава, че е употребявало наркотика напоследък, като най-ниски стойности се отчитат в Гърция, Швеция, Полша и Португалия, а най-високи – в Обединеното кралство (19.5%), Франция (19.7%) и Чехия (22.1%), а 11 страни съобщават стойности за разпространението на употребата напоследък между 7% и 15%.

Сред европейците на възраст между 15 и 24 години, от 9% до 45% съобщават, че са опитвали канабис, като в повечето страни стойностите са в диапазона 20 - 35%. От 4% до 32% съобщават за употреба напоследък (през последните 12 месеца), като за повечето страни стойностите са в диапазона 9 - 21% (38).

Както и при останалите незаконни наркотици, стойностите за употребата на канабис са чувствително по-високи сред мъжете, отколкото при жените, въпреки че степента, в която те се различават, е различна в различните страни. Съотношението мъже/жени за употреба някога през живота варира от 1.25:1 до 4:1 (1.25 до 4 мъже на една жена), а за текуща употреба – от приблизително 2:1 до 6:1. Проучванията показват също, че употребата на канабис е по-често срещано явление в градските райони или в гъсто населените райони. Така отбелязаните национални различия могат отчасти да бъдат отражение на различното равнище на урбанизация, въпреки че съществуват предположения, че употребата на наркотици за развлечение се пренася от градските към селските райони.

Фактът, че стойностите за употребата напоследък и за текущата употреба са значително по-ниски от тези за употреба някога през живота показва, че употребата на канабис е предимно инцидентна, или се преустановява след известно време. В повечето страни от ЕС, 20-40% от възрастните, които някога са опитвали канабис съобщават, че са го употребявали през предходните 12 месеца, а около 10-20% съобщават, че са го употребявали през последните 30 дни (“стойности за продължаване на употребата”).

В последните проучвания 0.5-9% от всички възрастни съобщават за употреба през последния месец (като за много от страните този диапазон е 2-4%), при 1.5-13% от младото възрастно население (като за много от страните този диапазон е 3-8%) и при 1.2-16% от 15- до 24-годишните (като за много от страните този диапазон е 5-10%) (Фигура 3). По най-груба преценка, един на всеки 10 до 20 млади европейци употребява канабис в момента. Страните с най-ниски стойности за разпространение на текущата употреба включват Малта, Гърция, Швеция, Полша и Финландия, докато Обединеното кралство и Испания са с най-високи стойности.

Данните за честотата на употребата на канабис през последните 30 дни, представени в Годишния доклад за 2004 година (EMCDDA, 2004a) сочат, че приблизително една четвърт (19-33%) от тези, които са употребявали канабис през последния месец, са правили това ежедневно или почти ежедневно (39), като повечето от тях са млади мъже. По приблизителни оценки 0.9-3.7% от 15- до 34-годишните европейци употребяват канабис ежедневно и приблизително 3 милиона души в Европа вероятно използват веществото ежедневно или почти ежедневно.


(37) Трябва да се има предвид, че възрастовият диапазон в проучването на САЩ (12 и повече годишни) е по-широк от този, който отчита ЕЦМНН за проучванията в ЕС (15 – 64 години). От друга страна, възрастовият диапазон за младото възрастно население (18-25 години) е по-малък от диапазонът, използван за повечето проучвания в ЕС (15 – 24 години).

(38) Вижте Фигура GPS-2 в статистическия бюлетин за 2005 година.

(39) Вижте годишния доклад 2004. Информацията касае “употреба в продължение на 20 или повече дни през последните 30 дни” и се отчита също като “ежедневна или почти ежедневна употреба”.