Наблюдение и контрол на качеството

Контролирането и подобряването на качеството на превенцията силно зависят от това, най-напред да се направи един пълноценен преглед на съществуващите дейности и тяхното съдържание. Съобразно с това държавите-членки отдават все по-голямо значение на наблюдение изпълнението на програмите за превенция, примери за което са новите схеми в Германия (33) и в Норвегия (34) и унгарския изследователски проект “Светлини и сенки” (“Lights and shadows”), които събират информация за съдържанието, целите, методиката, целевите групи и обхвата на програмите за превенция в училищата. Наблюдение на изпълнението се въвежда също и в Чехия, както и във Фландрия чрез програмата Ginger. За съжаление Испания преустанови програмата си IDEA Prevención, която в продължение на дълги години бе най-добре разработената система за наблюдение и качество на превенцията в Европа.

Информационните системи за превенцията също спомагат да се проследи появата на някои неефективни практики и съставни компоненти на програмите. Например в няколко държави-членки все още е обичайно провеждането на еднократни информационни сесии или лекции на експерти или полицейски служители, въпреки единодушните заключения от изследванията, че този вид мерки са в най-добрия случай неефективни, а понякога дори и вредни (Canning et al., 2004).

Единствено систематичното отчитане на превантивните дейности може да позволи да се проследи съдържанието на програмите за превенция и като резултат от това, като се ползват за база наличните познания по отношение на тяхната резултатност, те да бъдат насочени към специфични групи от населението. Много са важни насоките или стандартите за изпълнението на програмите за превенция, особено в страните, в които тя е силно децентрализирана.


(33PrevNet.

(34www.forebyggingstiltak.no.