Глава 2
Училища, младежи и наркотици


Каре 3: Проектът за европейското училищно проучване за употреба на алкохол и други наркотици (ESPAD) един нарастващ ресурс за изясняване на тенденциите в употребата на наркотици и алкохол сред младежите

Проучването ESPAD е важен източник на информация за употребата на наркотици и алкохол сред учениците в Европа и е неоценимо средство за отчитане на тенденциите във времето. Проучванията ESPAD бяха проведени през 1995 г, 1999 г. и 2003 година. Използването на стандартни методи и инструменти сред представителни национални извадки от ученици на възраст от 15 до 16 години осигурява високо качествен и съпоставим набор от данни. С всяко следващо проучване броят на участниците нарастваше, като в него участват както държави-членки на ЕС, така и страни, които не са членки на ЕС. През 1995 г. участваха общо 26 европейски страни (включително 10 страни, които се присъединиха към ЕС през м.май 2004 година). Тази цифра се увеличи на 30 през 1999 г., докато проучването през 2003 г. включи впечатляващия брой от 35 страни, включително 23 държави-членки на ЕС (включително 10-те страни, които се присъединиха към ЕС през 2004 г.) и трите страни-кандидатки (България, Румъния и Турция) и Норвегия. Испания не участва в проучването, но докладът за ESPAD за 2003 г. представя националните данни от испанското проучване за училищата (PNSD).

Съпоставимостта на училищното проучване ESPAD се базира на стандартизирането на целевата възрастова група и методът и синхронизацията във времето на събирането на данните, използването на произволни извадки, яснотата на изработените анкети и гарантирането на анонимността.

Въпросите в проучването са фокусирани върху консумацията на алкохол (някога през живота, през последните 12 месеца и през последните 30 дни, средно консумирано количество, злоупотребата с алкохол) и употребата на незаконни наркотици (някога през живота, през последните 12 месеца и през последните 30 дни, включително измерители за честотата на употребата на наркотици в тези времеви рамки).

Някои от главните изводи на проучването от 2003 г. в държавите-членки на ЕС, страните-кандидатки и Норвегия, са следните:

  • Канабисът е най-често употребяваният незаконен наркотик.

  • Екстази е на второ място по честота на употреба сред незаконните наркотици, но опитът при него е относително малък.

  • Опитът с употребата на амфетамини и LSD и други халюциногени е малък.

  • Въпреки че разпространението на употребата им е относително слабо, магическите гъби са най-често употребяваните халюциногени в 12 държави-членки на ЕС.

  • Другите вещества, употребявани от учениците, включват транквиланти и седативни средства без лекарско предписание (като най-високото отчетено национално равнище е 17%) и летливи вещества (националният максимум е 18%).

  • Злоупотребата с алкохол през последните 30 дни (дефинирана като консумация на най-малко пет питиета едно след друго) варира в значителна степен между отделните страни.

Информация за проучването ESPAD и достъп до новия доклад може да се намери на уеб-сайта на ESPAD.


Сравнителните данни за употребата на алкохол и наркотици сред младежите до голяма степен са снети от проучвания, направени сред 15- до 16-годишни ученици. В рамките на проекта за Европейското училищно проучване за употребата на алкохол и други наркотици (ESPAD) бяха направени проучвания през 1995 г., 1999 г. и последното през 2003 година. Проучването от 2003 г. (Hibell et al., 2004) предоставя сравнителни данни от 22 държави-членки на ЕС, както и от Норвегия и трите страни кандидатки (България, Румъния и Турция). Данни за употребата на наркотици сред учениците могат да се намерят и от други училищни проучвания (напр. в Холандия, Швеция и Норвегия), както и от проучванията за здравното поведение на децата в училищна възраст (HBSC), като заключенията на тези проучвания обикновено са много сходни.