Таблица 4: Приблизителна оценка за броя на пациентите на субституиращо лечение в Европа през 2003 г.

Страна

Пациенти на метадоново лечение в специализирани лечебни заведения

Пациенти на бупренорфиново лечение в специализирани лечебни заведения

Общо пациенти на субституиращо лечение в специализирани лечебни заведения

Белгия

1 922

48

1 970

Чехия

368

204

572

Дания

4 971

484

5 455

Германия

65 000

9 000

74 000

Естония

60

13

73

Гърция

2 018

275

2 293

Испания

88 678

36

88 714

Франция

15 000

13 000

28 000

Ирландия

5 561

0

5 561

Италия

79 065

7 113

86 178

Кипър

0

0

0

Латвия

67

0

67

Литва

332

не се отнася

332

Люксембург

133

10

143

Унгария

750

0

750

Малта

698

0

698

Холандия

12 000

не се отнася

12 000

Австрия (2)

1 796

1 667

6 413 (3)

Полша

865

0

865

Португалия

9 765

2 743

12 508

Словения

1 909

0

1 909

Финландия

170

430

600

Швеция

800

1 300

2 100

Обединено кралство

128 000

не се отнася

128 000

България

380

0

380

Румъния

400

0

400

Норвегия

1 947

484

2 431

Общо (4)

422 655

36 807

462 412 (3)

(1) Това е броят на случаите, които са преминали лечение през годината, а не на отделните лица.

(2) В Австрия около 46% от пациентите са на субституиращо лечение, различно от метадоновото и бупренорфиновото, и те са добавени тук, за да се получи точен общ брой. Разбивката по относителен дял се базира на първото лечение, през което са преминали пациентите.

(3) По-високият сумарен общ брой се дължи на приблизително 2 950-те пациенти на субституиращо лечение с наркотици, различни от метадон и бупренорфин в Австрия (предимно бавно действащ морфин).

(4) не се отнася = липсва информация. При изчисляването на общия брой, в колонките за които "липсва информация" е дадена стойност 0, така че посочените цифри са минимални стойности.

NB: Липсва информация за Словакия и Турция.

Източник: Стандартна таблица за предлагането на лечение, свързано с употребата на наркотици.

Филтър на данни | tab04-bg.xml