Таблица 1: Нови национални стратегии в областта на наркотиците

Страна

Название

Срок или дата на приемане

Цели

Количествено измерими резултати

Индикатори на изпълнението

Отговорни за изпълнението

Бюджет за изпълнението

Естония

Национална стратегия за превенция на наркотичната зависимост

2004–12

не се отнася

не се отнася

Естония

Целево ориентиран план за изпълнение на стратегията

2004–08

Франция

План за действие срещу незаконните наркотици, тютюнопушенето и алкохола

2004–08

не се отнася

Кипър

Национална стратегия в областта на наркотиците

2004–08

не се отнася

не се отнася

не се отнася

√ (3)

Литва

Стратегия към националната програма за превенция на наркоманиите

2004–08

не се отнася

Люксем бург

Стратегия и план за действие в областта на наркотиците и наркоманиите

2005–09

√ (2)

Словения (1)

Резолюция по националната програма в областта на наркотиците

2004–09

не се отнася

не се отнася

Финлан Дия

Програма за действие в областта на политиката за наркотиците

2004–07

не се отнася

не се отнася

не се отнася

не се отнася - липсват данни

(1) Данните са предоставени от служителите в националните фокусни центрове (фокал пойнт)

(2) В стратегията на Люксембург липсват количествено измерими резултати за намаляване на търсенето

(3) Стратегията на Кипър отбелязва, че за постигане на генералната цел на стратегията ще бъдат осигурени финансови и човешки ресурси – в текста не са посочени конкретни цифри.

Филтър на данни | tab01-bg.xml